Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Projekt nr POKL.09.02.00-16-010/10 "Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku" - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Projekt nr POKL.09.02.00-16-010/10 "Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku"

W 14 października 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.09.02.00-16-010/10 "Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności, popularności i jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół dla młodzieży ZSZ nr 1 w Prudniku wraz z dostosowaniem oferty do wymogów rynku pracy poprzez:

 1. Realizację programów rozwojowych szkół, w którym kształcenie zawodowe służące poprawie jakości kształcenia obejmować będzie wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zwiększenie kompetencji kluczowych.
 2. Modernizację oferty kształcenia zawodowego oraz jej dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
 3. Wyposażenie i wzbogacenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki).
 4. Rozszerzenie oferty poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach dla młodzieży.
 5. Przeprowadzenie doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej ukierunkowanej w stronę uczniów szczególnie narażonych na przedwczesne wypadnięcie z procesu kształcenia.
 6. Realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
 7. Współpracę szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy poprzez wizyty studyjne i praktyki u pracodawców.

Grupy docelowe projektu:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe w ZSZ nr 1 w Prudniku - Technikum nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Specjalnej. ZSZ nr 1 w Prudniku kształci młodzież na poziomie technikum w zawodach: technik ekonomista (głównie dziewczęta), technik informatyk (głównie chłopcy). Szkoła planuje od nowego roku szkolnego wdrożyć nowe zawody: technik mechanik, technik cyfrowych procesów graficznych. Szkoła kształci również uczniów w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: sprzedawca, krawiec (głównie dziewczęta), ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowy (głównie chłopcy). Zasadnicza Szkoła Specjalna kształci w zawodach ślusarz, cukiernik, krawiec (głownie chłopcy). Dla młodocianych pracowników posiadających praktyczną naukę zawodu u pracodawców, ZSZ nr 1 w Prudniku prowadzi kształcenie ogólnokształcące w różnych zawodach zgodnych z oczekiwaniami środowiska we współpracy z pracodawcami. Dla tych uczniów nauka przedmiotów zawodowych odbywa się przez cztery tygodnie metodą kursową.

Zakłada się objęcie programem 70% ogólnej liczby uczniów ZSZ nr 1 w Prudniku tj. 360 beneficjentów (129 kobiet, 231 mężczyzn) na podstawie wstępnej deklaracji chęci udziału przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku.

Powyższy wybór grupy docelowej umożliwia uzyskanie zakładanych celów i rezultatów projektu.

Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie na etapie rekrutacji do projektu w formie oświadczeń składanych przez potencjalnych uczestników projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności