Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Projekty realizowane przez Powiat Prudnicki

Baner promujący projekt

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Na mocy umowy nr 9/2015/RPO10.4 z dnia 21 marca 2016 r. pomiędzy Powiatem Prudnickim a Województwem Opolskim zostało ustanowione partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach realizowanego w ramach Priorytetu X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej.

Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację i doposażenie bazy szkolnictwa zawodowego Powiatu Prudnickiego poprzez:

 • modernizację i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,
 • doposażenie pracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku,
 • przebudowę placu na place manewrowe oraz przebudowę dojazdu do placów manewrowych w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku,
 • przebudowę placu na plac manewrowy wraz z dojazdem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2016-2017.

Całkowita wartość projektu realizowanego przez Powiat Prudnicki wynosi 3.592.943,44 zł, z czego:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:3.054.001,92 zł Wkład własny ze środków budżetu Powiatu: 538 941,52 zł.

Harmonogram realizacji inwestycji:
2016 r. - zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, ul. Kościuszki 55, 48-200 Prudnik
 • Rozbudowa z przebudową budynku mechanizacji na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

2017 r. - zaplanowano realizację następujących zadań:

 • Przebudowa placu na plac manewrowy - Planowana inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy całości placu w obrębie obiektów garażowych na cele placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 76.
 • Przebudowa dojazdu do placów manewrowych Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdu do placów manewrowych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 76.
 • Przebudowa placu na plac manewrowy wraz z dojazdem, usytuowanego na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 7.
 • Wyposażenie komputerowej pracowni wspomagania kształcenia w zawodach: kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu znajduje się przy ulicy Młyńskiej 1 w Prudniku.
 • Wyposażenie pracowni dla zawodu technik hotelarstwa w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 76.
 • Wyposażenie pracowni dla zawodu technik rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 76.
 • Wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przy ul. Kościuszki 76.

Planowane efekty - poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej w:

 • Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku,
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku

Informacja  o etapie zrealizowanych  zadań w ramach projektu

„ Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”

 

W grudniu 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach zadania Rozbudowa z przebudową budynku mechanizacji na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej.

Wykonano rozbudowę obiektu oraz jego przebudowę, która objęła swym zakresem:1) wymianę:

- pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej z „twardej” wełny mineralnej,

- posadzek wraz z wykonaniem podłóż i izolacji przeciwwilgociowych,

- stolarki okienneji drzwiowej wraz z wykonaniem nowej,

2) wykonanie:

- nowych ścian działowych, tynków wewnętrznych i oblicowań oraz wykładzin ściennych i posadzkowych,

- demontażu istniejących i wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz centralnego ogrzewania,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

3) docieplenie ścian zewnętrznych obiektu.

 

Wartość inwestycji to 889.000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 755.650,00 zł, wkład własny powiatu 133.350,00 zł.

Kształcenie zawodowe priorytetem dla Starostwa

Na przełomie sierpnia i września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową placów manewrowych na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Przeznaczone są one do nauki jazdy samochodem osobowym, wózkiem widłowym i ciągnikiem, m.in. dla uczniów kształcących się w zawodzie kierowca mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz technik rolnik i technik weterynarz. Zmodernizowana infrastruktura będzie pomocna w doskonaleniu umiejętności prowadzenia pojazdów przez uczniów, a dodatkowo lepiej przygotuje ich do wymagań potencjalnych pracodawców.

Przeprowadzone prace były kolejnym etapem realizowanego przez Starostwo planu unowocześniania szkolnictwa zawodowego, celem którego jest przyciągnięcie młodzieży do szkół zawodowych i techników, a docelowo uzupełni rynek pracy o cenionych fachowców

Wartość zrealizowanej w ramach projektu systemowego "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach" inwestycji to 991.994,03 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 843.194,93 zł, wkład własny powiatu 148.799,10 zł.

Nowoczesny sprzęt rolniczy dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Staraniem samorządu powiatowego baza dydaktyczna Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku wzbogaciła się o sprzęt rolniczy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik tj.: ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, przyczepę rolniczą, rozsiewacz nawozu i opryskiwacz. Nowoczesny sprzęt będzie pomocny w doskonaleniu umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdów oraz maszyn rolniczych przez uczniów, a dodatkowo lepiej przygotuje ich do wymagań potencjalnych pracodawców.

Zakup sprzętu jest kolejnym etapem realizowanego przez Starostwo planu unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego, celem którego jest przyciągnięcie młodzieży do szkół zawodowych i techników, a w konsekwencji rynek pracy zostanie zasilony o cenionych fachowców.

Wartość zrealizowanej w ramach projektu systemowego ?Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach? inwestycji to 334.560,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 284.376,00 zł, wkład własny powiatu 50.184,00 zł.

"Rolnik" ma nową pracownię gastronomiczną

Uroczyste otwarcie nowej pracowni dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku kształcących się w zawodzie "technik żywienia i usług gastronomicznych" odbyło się w piątek, 12 października 2018 r.

- Konsekwencją i uporem udało się nam pozyskać dla Powiatu Prudnickiego duże środki w ramach projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach". M.in. na tę bazę w Zespole Szkół Rolniczych, który najbardziej wpisywał się w dwie branże, rolniczą i turystyczną, jakie udało nam się wywalczyć dla Prudnika - mówił podczas otwarcia nowego obiektu starosta prudnicki, Radosław Roszkowski.

Powiat Prudnicki realizuje ww. projekt (o łącznej wartości niemal 3 mln 600 tys. zł) od roku 2016. Na jego realizację pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 kwotę ponad 3 mln zł.

Zadania wykonane w ramach projektu w latach 2016-2018 w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku obejmują:

 • rozbudowę budynku mechanizacji przy Zespole Szkół Rolniczych, na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz produkcji rolniczej (wartość inwestycji to 889 tys. zł);
 • wyposażenie pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych (wartość zadania 312 tys. zł);
 • przebudowę placu na plac manewrowy wraz z dojazdem do placów manewrowych (wartość zadania ponad 598 tys. zł)
 • wyposażenie pracowni dla zawodu technik rolnictwa - ciągnik rolniczy, przyczepa dwuosiowa, ładowacz czołowy, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz polowy) wartość zadania ponad 334,5 tys. zł

Do realizacji w 2019 r. przewidziane jest m.in. wyposażenie w ZSR dwu kolejnych pracowni, dla zawodów: technik hotelarstwa oraz technik rolnictwa.


Prudnicki SOSW ma nową pracownię

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku otwarto komputerową pracownię wspomagania kształcenia w zawodach: kucharz i pracownik obsługi hotelowej.

Uroczyste przecięcie wstęgi w nowej pracowni miało miejsce 13 grudnia 2018 r. Koszt realizacji zadania pn. ?Zakup i montaż sprzętu i wyposażenia do komputerowej pracowni wspomagania kształcenia w zawodach: kucharz i pracownik obsługi hotelowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku? wyniósł 90 302,89 zł.

Wyposażenie nowej pracowni obejmowało:

 • zakup i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem (m.in.: terminal i zestaw komputerowy do zarządzania pracownią dla nauczyciela; 11 terminali i zestawów komputerowych dla uczniów; serwer terminali wraz z oprogramowaniem; skaner oraz drukarka laserowa; wizualizer, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, telewizor 50?, zestaw interaktywny; system sprzedaży na ekrany dotykowe; palmtopy kelnerskie; bezprzewodowy terminal płatniczy; wyposażenie dodatkowe - tablety, słuchawki, router; oprogramowanie: do zarządzania pracownią; programy hotelowy i do dietetyki; oprogramowanie biurowe dla nauczyciela);
 • zakup i montaż mebli (biurko nauczyciela narożne; 11 biurek pod komputer i krzeseł obrotowych; szafa).

Pracownię wyposażono w ramach realizowanego przez Powiat Prudnicki projektu ?Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach?, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu ?Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach? to 3 592 943,44 zł (w tym: dofinansowanie ze środków EFRR - 3 054 001,92 zł; wkład własny ze środków budżetu Powiatu 538 941,52 zł).

Nowoczesne pracownie zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku

Wspólnym staraniem samorządu powiatowego i kadry Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku, w 2019 r. baza dydaktyczna Technikum Nr 2 wzbogaciła się o sprzęt i wyposażenie dla uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik, technik hotelarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Do pracowni zawodowych zakupiono meble, wyposażenie i pomoce dydaktyczne o wartości 122.374,16 zł oraz wysokiej klasy sprzęt informatyczny i elektroniczny (m.in. zestawy komputerowe, laptopy, oprogramowanie, szafy do ładowania laptopów, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy interaktywne) o wartości 255.944,13 zł.

Zakup sprzętu i wyposażenia jest ostatnim etapem realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu systemowego Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach w ramach Priorytetu X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej. Nowoczesny sprzęt będzie pomocny w doskonaleniu umiejętności zawodowych uczniów i przygotowaniu ich do wymagań potencjalnych pracodawców.

W celu przyciągnięcia młodzieży do szkół zawodowych i techników oraz zasilenia lokalnego rynku pracy o cenionych fachowców, planuje się dalsze etapy unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez realizację kolejnych projektów systemowych w nowej perspektywie finansowej RPO WO.

Powrót do wyboru projektów.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności