Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / 10 lat powiatu

Podsumowanie dokonań Powiatu Prudnickiego w okresie dziesięciu lat istnienia

Dziesięciolecie samorządu powiatowego

Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna wprowadzająca zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Aktem wiodącym regulującym aktualny podział terytorialny kraju jest ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są: gminy, powiaty i województwa. Zgodnie z ustawą utworzono 16 województw (w miejsce ówczesnych 49), nadając większości nazwy geograficzne, (z wyjątkiem województw, których nazwa pochodzi od nazwy miasta będącego siedzibą tj. lubelskie, łódzkie i opolskie) oraz 208 powiatów ziemskich i 64 powiaty grodzkie (obecnie - 314 powiatów i 65 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin).

Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową obejmującą określone terytorium. Jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu. Powiat utworzony został z myślą o organach terytorialnego samorządu powiatowego, jednakże może stanowić podstawę terytorialną dla organów administracji wyspecjalizowanej, sądów, prokuratury itp.

Herb i flaga Powiatu Prudnickiego

W oparciu o ustawę ustrojową - ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz inne ustawy, powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, które dotyczą: promocji i ochrony zdrowia, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, kultury oraz ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony praw konsumenta, współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji powiatu, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, gospodarki nieruchomościami, transportu zbiorowego i dróg publicznych, utrzymania powiatowych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Herb i flaga powiatu

Powiat Prudnicki przejął 23 jednostki organizacyjne w tym 5 służb, inspekcji i straży:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Prudniku (zlikwidowany w 2004 roku)
 • Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej
 • Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
 • Dom Pomocy Społecznej w Grabinie (jednostka niepubliczna, błędnie wykazana w Karcie Powiatu, w 2000 roku przekazana pod samodzielny zarząd)
 • Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku
 • Dom Dziecka w Głogówku
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Prudniku (zlikwidowany jako samodzielna jednostka, włączony w 2004 roku w struktury Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku )
 • Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku
 • Zespół Szkół w Głogówku
 • Zespół Szkół Specjalnych w Prudniku (obecnie Specjalny Ośródek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku
 • Liceum Rolnicze w Mochowie (zlikwidowane jako samodzielna jednostka, włączone w 2000 roku do Zespołu Szkół w Głogówku)
 • II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku
 • Liceum Ogólnokształcące w Białej (obecnie Zespół Szkół w Białej)
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku (w 2002 roku jednostka utraciła status inspekcji wchodzącej w skład powiatowej administracji zespolonej)
 • Komenda Powiatowa Policji w Prudniku ( od 2003 roku jednostka utraciła status służby wchodzącej w skład powiatowej administracji zespolonej)
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Prudniku (w 2002 roku utraciła status inspekcji wchodzącej w skład powiatowej administracji zespolonej, od 2010 roku ponownie wchodzi w struktury )
 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (w 2000 roku przejęty w struktury powiatowej administracji zespolonej)

Powiat utworzył w 1999 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Prudniku (jednostka zlikwidowana w 2008 roku, zadanie zostało przejęte przez Wydział Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Prudniku). Obecnie w skład powiatowej administracji zespolonej wchodzi 15 jednostek organizacyjnych i po jednej inspekcji i straży (łącznie 17 jednostek). Szczególną jednostką Powiatu, która nie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, jest Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. PCM S.A. przejęło w 2004 roku realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia po zlikwidowanym SP ZOZ ZOZ-ie w Prudniku.

Powiat Prudnicki tworzą 4 gminy: Gmina Biała, Gmina Głogówek, Gmina Lubrza i Gmina Prudnik. Siedzibą Powiatu jest miasto Prudnik.

Podsumowanie dokonań Powiatu Prudnickiego w okresie dziesięciu lat istnienia

Powiat Prudnicki nie zmarnował danej w 1999 roku szansy, wykazując aktywność w zakresie realizacji ustawowych zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, edukacji publicznej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska i infrastruktury drogowej. Wraz z rozpoczęciem swojej działalności, Powiat przejął majątek składający się z 25,22 ha gruntów, 94 budynków oraz 299 km dróg i drogowych obiektów inżynierskich m.in. mostów w liczbie 51. Majątek ten nie był obciążony długami hipotecznymi, jednakże stan techniczny obiektów był zróżnicowany od bardzo złego do nie wymagającego większych nakładów. Większość budynków oraz dróg i mostów wymagały poważnych bądź natychmiastowych remontów, i nowych inwestycji.

Dziesięć lat działalności samorządu jest dobrą okazją do podsumowania minionego okresu. Był to czas trudnych i odpowiedzialnych decyzji, a o ich słuszności niejednokrotnie można przekonać się po latach. Otrzymywane środki finansowe - dotacje, subwencje z budżetu państwa, przy znikomych dochodach własnych były i są niewystarczające do wykonywania nałożonych zadań. Na przestrzeni lat wysokość budżetów rocznych zmieniała się w zasadzie z zauważalną tendencją wzrostu. Ogółem dochody budżetu w latach 1999-2008 wyniosły 326,377 mln. zł, wydatki 337,329 mln. zł.

 • 1999 rok- 26.362.628,00 zł (dochody) - 26.304.836,00 zł (wydatki)
 • 2000 rok- 32.740.909,00 zł (dochody) - 32.590.718,00 zł (wydatki)
 • 2001 rok- 34.907.265,00 zł (dochody) - 35.424.924,00 zł (wydatki)
 • 2002 rok- 31.895.577,00 zł (dochody) - 32.590.718,00 zł (wydatki)
 • 2003 rok- 28.957.995,00 zł (dochody) - 27.890.025,00 zł (wydatki)
 • 2004 rok- 29.929.131,00 zł (dochody) - 30.717.968,00 zł (wydatki)
 • 2005 rok- 32.505.235,00 zł (dochody) - 40.278.409,00 zł (wydatki)
 • 2006 rok- 34.657.453,00 zł (dochody) - 36.880.778,00 zł (wydatki)
 • 2007 rok- 36.122.834,00 zł (dochody) - 35.856.386,00 zł (wydatki)
 • 2008 rok- 38.298.718,00 zł (dochody) - 39.242.448,00 zł (wydatki)

W 2009 roku zaplanowano budżet w wysokości po raz pierwszy powyżej 50 mln. zł po stronie dochodów i wydatków - 52.852.029,00 zł (dochody) - 54.010.161,00 zł (wydatki).

Decyzje i uchwały organów Powiatu dotyczące realizacji zadań, w szczególności inwestycyjnych i remontowych podejmowane były na podstawie zasobności rocznych budżetów i możliwości uzyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Dobre chęci i życzenia musiały ustąpić miejsca finansowej rzeczywistości. Rada Powiatu i Zarząd poszczególnych kadencji stawiały sobie cele i zadania do wykonania i realizowały je. Niektóre znaczące zadania były kończone przez samorządy następnej kadencji, zgodnie z zasadą ciągłości władzy.

Działania samorządu postrzegane są przede wszystkim przez pryzmat działalności inwestycyjnej i remontowej. Dokonania Powiatu w tym zakresie są znaczące, jednakże nie zadawalają zarówno mieszkańców jak i władze samorządowe. Organy Powiatu nie marnują szansy pozyskiwania środków unijnych, dostępnych dla samorządów. W tym względzie lata 2008 - 2009 są przełomowe w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych krajowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej. Pokazują staranność działania oraz skuteczność w realizacji zaplanowanych zadań.

Infrastruktura drogowa

Od 1999 roku obowiązuje nowy podział dróg publicznych ze względu na funkcje w sieci drogowej. Drogi powiatowe stanowią uzupełnienie sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Od początku istnienia powiatu nie było czytelnych i jednoznacznych kryteriów, w oparciu o które naliczana była subwencja drogowa. Nie uwzględniano wszystkich czynników wpływających na finansowanie dróg, co powodowało niedoszacowanie subwencji drogowej. Corocznie część wydatków budżetu Powiatu stanowiły środki finansowe przeznaczane na modernizację, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich m.in. mostów. Realizacja tych zadań wymagała bardzo wysokich nakładów ze względu na wysoki koszt robót, materiałów oraz rozległą sieć dróg, którymi zarządza Powiat Prudnicki. W 2009 roku długość ta wynosiła 295,3 km. Od 2004 roku subwencja drogowa została zlikwidowana, infrastruktura drogowa finansowana jest z innych źródeł m.in. z części równoważącej subwencji ogólnej. Otrzymuje ją powiat w celu uzupełnienia dochodów, uwzględnia się przy tym sytuację finansową powiatu, a zwłaszcza zakres realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej oraz sieci dróg powiatowych. Powiat Prudnicki posiada o 50 % dróg więcej niż średnia krajowa. Subwencja drogowa w latach 1999- 2003 kształtowała się następująco:

 • 1999 rok - 2.325.000,- zł
 • 2000 rok - 2.587.229,- zł
 • 2001 rok - 2.971.736,- zł
 • 2002 rok - 2.905.304,- zł
 • 2003 rok - 2.875.921,- zł

W minionym dziesięcioleciu ogółem na naprawy, odbudowę, modernizację, bieżące utrzymanie dróg (mostów), zapewniając bezpieczeństwo - przeznaczono łącznie 14,74 mln. zł. W okresie od 1999 do 2002 roku, z zewnętrznych źródeł finansowania -z Banku Światowego (środki powodziowe), pozyskano kwotę 1,28 mln. zł. Dokonano kosztownej odbudowy 4 mostów na łączną kwotę około 1,3 mln. zł, są to: most w Moszczance - odbudowa na kwotę 54 tys. zł, finansowana z Banku Światowego (2000 rok), most w Pisarzowicach - odbudowa na kwotę 801,2 tys. zł, finansowana przez Bank Światowy z udziałem własnym 185 tys. zł (2001 rok), most w Chrzelicach - odbudowa na kwotę 84 tys. zł (2004 rok), most w Radostyni -odbudowa na kwotę 350 tys. zł (2005 rok). Wykonano 9 remontów mostów: w Nowym Browincu - (2004 rok), w Brzeźnicy - remont na kwotę 29 tys. zł (2005 rok), 2 obiekty mostowe w Dytmarowie (2006, 2007 rok),w okolicy Słokowa (2006 rok), 2 mosty w Dzierżysławicach - na łączną kwotę 191,46 tys. zł, w tym z budżetu państwa - 93 tys. zł (2007, 2008 rok-), most w Białej - remont na kwotę 79 tys. zł (2006 rok) oraz remonty mostów na rzece Prudnik, na cieku wodnym Krzyżkowice, na Złotym Potoku - na łączną kwotę 173,2 tys. zł (2009 rok).

Realizowano wiele innych zadań o charakterze ciągłym, takich jak: naprawa przepustów, wykaszanie, odmulanie i odkrzaczanie rowów i poboczy. W ramach bieżącego utrzymania dróg finansowano zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg. W ostatnich latach finansowanie tego zadania stanowi poważny wydatek w budżecie, w dziale "Transport i łączność", przeciętnie 600 tys. zł w sezonie. Celem realizacji ustawy o drogach publicznych w 2009 roku wykonano zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Założenie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego i dostawa systemu informatycznego", wartość zadania - 235,62 tys. zł.

Modernizacja drogi z Prudnika do Rylovki

Rok 2008 i 2009 jest szczególnym okresem dla Powiatu Prudnickiego. Zaplanowano programy i projekty na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (niektóre zapoczątkowane w 2007 roku), niektóre już zrealizowano. Z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projekt pn. "Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik - Rylovka w aspekcie układu z Schengen", całkowita wartość zadania - 6,6 mln. zł, z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej - w wysokości 5,48 mln. zł z udziałem własnym w wysokości 1,18 mln. zł - zostanie zakończony w listopadzie 2009 roku (został dofinansowany w kwocie 2,2 mln. Euro). Kolejny projekt to: "Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchowiny jako element europejskiego szlaku Via Montana", dotyczy drogi relacji Prudnik - Dębowiec - Wieszczyna, wartość zadania ogółem - 9,6 mln. zł, w tym fundusze Unii Europejskiej - 8,16 mln. zł - projekt zaopiniowany, wpisany na listę rezerwową. Projekt "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej" dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wartość zadania łącznie - 1,62 mln. zł, termin realizacji - 2010 rok. Wspólna akcja utrzymania dróg i poboczy skierowana na bezpieczeństwo regionu "Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka"- całkowita wartość projektu - 121,87 tys. zł, środki Unii Europejskiej (za pośrednictwem Euroregionu Pradziad) 102 tys. zł, projekt zrealizowany (zakupiono 2 kosiarki, wysięgnik i urządzenia do frezowania poboczy).

Modernizacja drogi z Prudnika do Rylovki

Modernizacja drogi z Prudnika do Rylovki

Remont drogi z Białej do Prężynki

Powiat Prudnicki bierze udział również w realizacji rządowego programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Każdego roku z budżetu państwa na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych przeznaczone zostaną środki finansowe z budżetu państwa. Inwestycje realizowane są w systemie projektów finansowanych w połowie przez rząd, a w połowie przez beneficjentów składających projekty-samorządy (50% na 50%). Zadanie pn. "Remont drogi relacji Biała - Prężyna- Prężynka" (o wartości łącznie - 995,14 tys. zł, z tego udział środków z budżetu państwa - 497,57 tys. zł, udział partnera Gminy Biała w wysokości 130 tys. zł oraz Gminy Lubrza - 50 tys. zł.) - zostało wykonane w maju 2009 roku. Projekt "Przebudowa ulicy Nyskiej ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Nyskiej w Prudniku" (wartość zadania łącznie 835,28 tys. zł, udział budżetu państwa - 417, 64 tys. zł., środki partnera - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - ok. 70 tys. zł.) - zostanie zrealizowany także w 2009 roku.

Modernizacja drogi z Białej do Prężynki

Modernizacja drogi z Białej do Prężynki

Kolejne projekty:"Remont drogi Błażejowice-Zawada w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze" (całkowita wartość zadania - 1,86 mln. zł, w tym środki budżetu państwa -930 tys.zł., partner - gmina Głogówek - 100 tys.), "Remont drogi Stare Kotkowice- Wróblin w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze", (całkowita wartość zadania - 1,28 mln. zł, w tym środki budżetu państwa - 640 tys., 45 tys. partner - Gmina Głogówek) i "Remont drogi Prudnik-Prężynka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze", (całkowita wartość zadania - 850 tys. zł, w tym środki budżetu państwa - 425 tys. zł), zaplanowane są do realizacji w 2010r. Podobnie jak projekt modernizacji drogi Biała - Śmicz, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim w ramach RPO w najbliższych miesiącach.

Ochrona zdrowia

Samorząd przejął zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a wraz z nimi niewydolne ekonomicznie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i ich przestarzałą bazę materialną. Równocześnie wdrażano nowy system finansowania świadczeń zdrowotnych przez regionalne kasy chorych. Niekorzystne rozwiązania prawne sprawiły, że wszelkie podejmowane działania, ukierunkowane głównie na oddłużenie szpitali powiatowych nie przynosiły spodziewanych efektów. Poważnym problemem był brak jasnych zasad finansowania inwestycji i remontów. Nie przewidziano ich zarówno w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych przez kasy chorych, jak i w budżetach powiatów. Cały ciężar w tak ważnych zagadnieniach jak ochrona zdrowia obywateli, został przerzucony wyłącznie na samorząd. Organy Powiatu w minionym dziesięcioleciu konsekwentnie starały się realizować program poprawy jakości świadczonych usług medycznych w Powiecie Prudnickim, udzielając pomocy swoim szpitalom, początkowo SP ZOZ ZOZ w Prudniku oraz ZOZ w Białej, a następnie PCM S.A. w Prudniku. Powiat uczestniczył finansowo w modernizacji i remontach budynków szpitali oraz w zakupie sprzętu i urządzeń medycznych. Od momentu powstania Powiatu w latach 1999 - 2004 szpitalom (SP ZOZ ZOZ w Prudniku i ZOZ w Białej) przekazano z budżetu Powiatu kwotę 597 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz 80 tys. zł dla SP ZOZ ZOZ Prudnik na modernizację bloku operacyjnego (w 2001 roku). Wielokrotnie występowano o dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa zdrowia. W 1999 roku pozyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 200 tys. zł na zakup aparatury medycznej oraz 150 tys. zł na zorganizowanie ZOL-u. Pozyskano również dodatkowe środki w postaci dotacji celowej w kwocie 200 tys. zł na utworzenie sali wybudzeń przy bloku operacyjnym SP ZOZ ZOZ Prudnik (2000 rok). Ponadto otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na restrukturyzację zatrudnienia dla SP ZOZ ZOZ Prudnik na łączną kwotę 456,61 tys. zł (w latach - 2000, 2002, 2003 rok).

Szpital - SP ZOZ ZOZ Prudnik, w toku prowadzenia przez kierownictwo szpitala czynności restrukturyzacyjnych, mających na celu racjonalizację kosztów, poniósł także ujemne skutki finansowe związane z nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa nie wskazywała SP ZOZ-om, ani organom założycielskim źródeł finansowania. Z tego tytułu szpital został obciążony nie tylko obowiązkiem podwyższenia wynagrodzeń pracowników o kwotę 203 zł w 2001 roku oraz 110 zł w 2002 roku, ale także był zobowiązany ponieść koszty sądowe, koszty egzekucyjne, odsetki od nieterminowo wypłacanych wynagrodzeń pracowników.

W tej sytuacji w 2004 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę o likwidacji szpitala - SP ZOZ ZOZ-u w Prudniku i utworzeniu nowego podmiotu świadczącego usługi medyczne - Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. Główną i bezpośrednią przyczyną likwidacji szpitala były koszty funkcjonowania znacznie przewyższające poziom osiąganego przez szpital przychodu na co złożyło się m.in. drastyczne obniżanie wartości kontraktów na świadczenie usług medycznych. Szpital w tamtym czasie nie posiadał żadnych możliwości finansowania leków, środków opatrunkowych, wykonywania niezbędnych badań i zabiegów, a także naprawy i zakupów aparatury medycznej. Prawie wszystko kupowane było na kredyt, nie płacono za dostawy latami, co w konsekwencji spowodowało wstrzymanie i odmowę dostaw. Proces likwidacji zakończył się 31 grudnia 2007 roku, wynikiem czego Powiat Prudnicki przejął zobowiązania (i należności) zlikwidowanego SP ZOZ ZOZ. Celem finansowania obsługi zadłużenia SP ZOZ ZOZ Powiat wyemitował obligacje na kwotę 10,6 mln zł. Ustalono wielkość zobowiązań szpitala w kwocie 16,4 mln. zł. Powiat jako następca prawny pokrył ujemny wynik finansowy w kwocie 10,22 mln. zł, ponadto zawarł układ ratalny z ZUS-em, który dotyczył wierzytelności pracodawcy na kwotę 3,7 mln. zł oraz kosztów egzekucyjnych na kwotę 276,6 tys. zł-realizacja odpowiednio do 30 września 2013 roku, do 30 listopada 2010 roku; uzyskał pozytywne decyzje z Urzędu Skarbowego na kwotę 231,69 tys. zł i 13,08 tys. zł. Do 2020 roku organ założycielski ponosił będzie koszty związane z wykupem wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem tych obligacji. W wyniku procesu sądowego z Opolskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007 roku odzyskano kwotę 1,3 mln. zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez SP ZOZ ZOZ w Prudniku, który wypłacił swoim pracownikom podwyżki, nałożone przepisami. Zarząd Powiatu nie zakończył starań o odzyskanie należnych Powiatowi środków finansowych z tytułu likwidacji szpitala i utworzenia stabilnego ekonomicznie podmiotu, z efektywnym sposobem zarządzania oraz przejrzystą gospodarką finansową (PCM S.A.). Istnieje jeszcze w 2009 roku realna możliwość otrzymania rekompensaty z budżetu państwa za poniesione koszty, w wysokości 3,5 mln. zł, w ramach programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Z perspektywy minionego czasu, likwidacja okazała się słuszną decyzją organu założycielskiego i potwierdziła zasadność podjętych działań.

Instalacja platformy dla osób niepełnosprawnych

Powiat (właściciel) tworząc PCM S.A. wniósł aport do Spółki w postaci rzeczy ruchomych oraz nieruchomości zabudowanej na łączną kwotę 3 mln. zł oraz wkład pieniężny w wysokości 150 tys. zł. Budynek szpitala jest stary, pochodzi z początku dwudziestego wieku i przez całe dziesięciolecia był niedoinwestowany. Wymagało to szybkich decyzji inwestycyjnych i remontowych. Modernizacja rozpoczęła się już z chwilą utworzenia Spółki. W 2005 roku wyremontowano Oddział Ginekologiczno-Położniczy na kwotę 1,2mln. zł, ponadto szpital otrzymał darowiznę sprzętu medycznego na kwotę 41,4 tys. zł. W 2006 roku zmodernizowano podjazd dla karetek pogotowia na kwotę 48,5 tys. zł, zainstalowano nową windę w budynku szpitala na kwotę 164,8 tys. zł, dokonano zakupu sprzętu medycznego na kwotę 70,5 tys. zł. W 2007 roku dokonano termomodernizacji obiektu w Prudniku w kwocie 625,6 tys. zł oraz modernizacji obiektu w Głogówku na kwotę 81,2 tys. zł; dokonano również zakupu sprzętu medycznego na kwotę 369,95 tys. zł. W 2008 roku wykonano zadanie inwestycyjne w postaci nowej kotłowni gazowej w budynku ZOL w Głogówku na kwotę 102,9 tys. zł oraz dokonano wymiany stolarki okiennej na kwotę 43,7 tys. zł.

Łączna wartość większych zadań zrealizowanych w latach 2004-2008 to kwota 614 tys. zł na zakup sprzętu oraz 2,2 mln. zł na inwestycje.

Adaptacja obiektu na pracownię tomografii komputerowej

W 2009 roku dostosowano w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" z dofinansowaniem PFRON dokonano montażu platformy dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowano węzły sanitarne i ułożono wykładziny antypoślizgowe w ciągach komunikacyjnych oddziałów chirurgicznego i pediatrycznego, całkowity koszt realizacji obu zadań to 335,2 tys. zł, z wkładem własnym 160,1 tys. zł. W tym samym roku ze środków własnych dokonano zakupów sprzętu medycznego na kwotę 164,1 tys. zł.

Generalnie rok 2009 jest szczególnie bogaty w inwestycje.

 • Rozpoczęto adaptację obiektu na pracownię tomografii komputerowej oraz dokonany zostanie zakup tomografu komputerowego łącznie na kwotę 1,86 ml. zł - zakończenie grudzień 2009 (blisko 1 mln. zł pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego).

Kolejne projekty realizowane są w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 to:

 • "Zakup i wyposażenie specjalistycznego ambulansu na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku", wartość zadania 419, 95 tys. zł, wartość dofinansowania 314, 96 tys. zł;
 • "Wyposażenie sal operacyjnych Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku", wartość zadania - 328, 49 tys. zł, wartość dofinansowania 258, 6 tys. zł;
 • "Zakup mammografu dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku", wartość inwestycji - 319, 64 tys. zł, wartość dofinansowania - 239, 73 tys. zł;
 • "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku", wartość projektu 434 tys. zł, wartość dofinansowania 330 tys. zł.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013:

 • "Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prudniku", wartość zadania - 1, 27 mln. zł, wartość dofinansowania 1, 02 mln. zł. Obecnie PCM S.A. posiada 2 karetki podstawowe P (poprzednio-wypadkowe) oraz 2 karetki specjalistyczne S (poprzednio-ratunkowe lub reanimacyjne). Należy stwierdzić, że wszystkie 4 nowe karetki wyposażone są w standardzie karetek specjalistycznych.

W roku 2009 we współpracy z partnerem (usługodawcą medycznym) zakończona została również inwestycja dotycząca realizacji projektu utworzenia jednej z najnowocześniejszych w kraju pracowni endoskopii. Łączna wartość inwestycji to kwota 136, 25 tys. zł.

W październiku i listopadzie przewidziana jest wymiana okien w ZOL-u w Głogówku oraz na pododdziale neurologicznym - łączna wartość prac szacowana jest na kwotę około 78 tys. zł. Łączna wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2009 roku z wykorzystaniem środków zewnętrznych to kwota 2,667 mln. zł

Zakup ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego

Rada Powiatu w 2008 roku uchwaliła Strategię Pozyskania Inwestora dla PCM S.A, której celem było wzmocnienie pozycji szpitala na rynku usług medycznych poprzez pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na przeprowadzenie nowych inwestycji, podniesienie jakości usług medycznych oraz dostosowanie pomieszczeń i urządzeń pod względem fachowym i sanitarnym do wymogów określonych w obowiązujących przepisach, ukształtowanie warunków stymulujących stabilność zatrudnienia oraz pozwalających pozyskać wysokokwalifikowaną kadrę medyczną. Wyłonienie inwestora - "OPTIMA MEDYCYNA S.A." z siedzibą w Opolu, nastąpiło w 2009 roku w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Inwestor nabył 45 400 akcji PCM S.A. po 68,00 zł za akcję, o łącznej wartości 3.087.200 zł, co stanowi 33,04% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu PCM S.A. Ta decyzja jest również wielką nadzieją na poprawę jakości usług medycznych świadczonych przede wszystkim na rzecz naszego społeczeństwa.

Zakup ambulansów dla PCM Prudnik

Zatwierdzenie procesu pozyskania Inwestora dla Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku.

Powiat może pochwalić się drugim szpitalem, jest to ZOZ w Białej. Szpital od momentu przejęcia w 1999 roku miał dobrą sytuacją finansową i dzięki pomocy samorządu mógł rozwijać się, kupując kosztowną aparaturę medyczną. Jednakże w najtrudniejszym czasie dla szpitali od 2002 roku również nastąpiło pogorszenie gospodarki finansowej szpitala w Białej, co związane było z koniecznością realizacji podwyżek wynagrodzeń (203 zł w 2001 roku i 110 zł w 2002 roku). Rozpoczęły się wieloletnie działania restrukturyzacyjne i naprawcze, wynikiem których w 2006 roku szpital w Białej zakończył postępowanie restrukturyzacyjne i otrzymał pomoc publiczną w postaci umorzenia zobowiązań publicznoprawnych. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 155 tys. zł na zakup nowoczesnego aparatu USG. W okresie od 2005 do 2008 roku przekazano z budżetu powiatu na rzecz ZOZ-u kwotę 240 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Nie sposób wymienić wszystkich zadań remontowych i inwestycyjnych, jakie w okresie dziesięcioletnim zostały wykonane przez szpital. Jakość świadczonych usług potwierdza fakt, że od 1999 roku ZOZ w Białej posiada Certyfikat Akredytacyjny. Akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniających szpital na rynku usług medycznych. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Akredytacja jest metodą najbardziej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. W kwietniu 2009 roku szpital otrzymał z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie ponownie Certyfikat Akredytacyjny na kolejne 3 lata. Potwierdzeniem jakości świadczonych usług jest niedawne otwarcie pododdziału kardiologicznego.

Otwarcie pododdziału kardiologicznego w szitalu w Białej.

Edukacja publiczna

Podstawowym obowiązkiem Powiatu jest zabezpieczenie prawidłowego i efektywnego funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Zadanie to realizowane jest poprzez właściwe przygotowanie i prowadzenie bazy (obiektów szkolnych), doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz zapewnienie właściwego poziomu nauczania (wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli). W minionym dziesięcioleciu na edukację publiczną Powiat przeznaczył prawie 140 mln. zł.

Przejmowanie szkolnictwa ponadgminnego nie przebiegało bez problemów. Ujawniały się one przede wszystkim w sferze majątkowej, nie zapewniono odpowiednich środków na inwestycje i remonty. Poziom dochodów własnych powiatów uniemożliwiał realizowanie inwestycji i remontów w pełni zabezpieczających potrzeby szkół oraz placówek oświatowych.

Powiat przejął obiekty szkolne, niedoinwestowanie, nie remontowane od wielu lat, które wymagały natychmiastowych nakładów w celu poprawy warunków nauczania. Władze Powiatu przystąpiły do działań remontowych, finansowanych ze środków własnych jak i, zwłaszcza w ostatnim czasie, pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku wykonano remont dachu na kwotę 42 tys. zł z dodatkowych środków z budżetu państwa na likwidację zagrożeń (2000 rok). Wykonano remonty i modernizację warsztatów szkolnych - pomieszczeń krawieckich na kwotę 110 tys. zł; również z dotacji celowej budżetu państwa (2001 rok). W latach 2003- 2005 ze środków własnych przygotowanych zostało 5 sal lekcyjnych. W 2008 roku złożone zostały projekty w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i są to: "Modernizacja budynku szkolnego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej - Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, I etap", wartość projektu - 164 tys. zł, w tym środki Unii Europejskiej - 102 tys. zł, zadanie zakończono w 2009 roku; kolejny projekt pn. "Modernizacja budynku szkolnego w Prudniku przy ul. Prężyńskiej - Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, II etap", wartość projektu - 120 tys. zł, w tym środki Unii Europejskiej - 102 tys. zł, zadanie zostanie zakończone w 2009 roku. W 2008 roku w ramach programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" zainstalowano 10 kamer, koszt instalacji monitoringu - 20 tys. zł, w tym 7 tysięcy z dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego.

Modernizacja bazy oświatowej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku Powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 95 tys. zł na modernizację węzłów sanitarnych (2000). W 2004 roku wykonano remont dachu hali sportowej i łącznika oraz położono nawierzchnię na łączną kwotę 103 tys. zł z 50% udziałem środków z budżetu państwa. W 2007 roku przeprowadzono kolejny remont dachu hali sportowej na kwotę 181, 62 tys. zł z 50% udziałem środków z budżetu państwa. W ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 realizowany jest projekt na bazie dwóch placówek - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku i dotyczy "Modernizacji bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego" na łączną kwotę 2,3 mln. zł, z tego środki Unii Europejskiej -1,7 mln. zł, termin zakończenia zadania - 2009 rok. W 2008 roku w ramach programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" zainstalowano 4 kamery w systemie monitoringu szkoły, koszt instalacji monitoringu - 14,5 tys. zł, w tym 7 tys. zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego.

Remont budynku biblioteki

W II Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku wykonano ogrzewanie gazowe - zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartość zadania - 100 tys. zł plus udział środków własnych - 8,42 tys. zł (2001 rok). W 2008 r. wymieniona została wykładzina na schodach na ceramiczne płytki antypoślizgowe. W roku bieżącym wyremontowane zostały toalety dla młodzieży za około 50 tys. zł.

Polskie i czeski warsztaty kulinarne

W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku wykonano modernizację sali gimnastycznej z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 25 tys. zł oraz wymienione zostały okna (2007r.). Również w 2007 roku w ramach projektu "Zakup pomocy dydaktycznych dla kształcących w zawodzie technik rolnik" dokonano zakupu ciągnika wartości 130 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 100 tys. zł. W 2007 roku wykonano remont okna z witrażem na kwotę 22 tys. zł. Od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 realizowany jest projekt pn. "Tradycyjna kuchnia polsko-czeska w Euroregionie Pradziad - Dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i miasta Albrechtice", wartość zadania - 395,8 tys. zł, w tym 336,47 tys. zł środki z Unii Europejskiej - zadanie zostanie zrealizowane w 2009 roku. W 2008 roku w ramach programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" zainstalowano 8 kamer w systemie monitoringu szkoły, koszt instalacji monitoringu - 17,3 tys. zł. Ostatnio szkoła przy wsparciu Powiatu zakupiła samochód do nauki jazdy za ok. 40 tys. zł.

W Zespole Szkół w Białej (poprzednio Liceum Ogólnokształcące) w 2007 roku wymieniono okna na kwotę 58,8 tys. zł (zadanie realizowane z udziałem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W 2008 roku zrealizowano kolejny etap wymiany okien na kwotę 15 tys. zł, ponadto placówka z budżetu własnego kontynuowało to zdanie. W 2008 roku Powiat przystąpił jako partner Gminy Biała do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pn. "Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej".

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku w 2008 roku realizując projekt "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" doposażono salę rehabilitacyjną, wyposażono pomieszczenia mieszkalne i zakupiono schodołaz, wartość zadania - 54,5 tys. zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 50,55 tys. zł; w 2008 roku kolejny projekt realizowany z udziałem Funduszu to: "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", w ramach którego dokonano zakupu mikrobusu na kwotę 124,12 tys. zł, udział środków Funduszu w wysokości 95,4 tys. zł. W 2009 roku wyremontowana została elewacja internatu SOSW. Złożono też kolejne wnioski do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące przystosowania podłoża pod wykładzinę antypoślizgową, zakupu i ułożenia wykładziny w ciągach komunikacyjnych szkoły oraz dostawę, zakup i montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych, łączny koszt realizacji projektu - 34,68 tys. zł, w tym dofinansowanie z Funduszu - 17,34 tys. Zł.

Remont elewacji Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Głogówku

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku (poprzednio Zespół Szkół Specjalnych) w latach 2007-2008 zrealizowano ze środków z budżetu państwa "Program dla dzieci romskich" na kwotę łącznie 6,72 tys. zł. W 2008 roku zrealizowano zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 114,8 tys. zł, z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 85,08 tys. zł. Również w 2008 roku w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej doposażono placówkę w sprzęt specjalistyczny do stymulacji polisensorycznej oraz pracowni komputerowej, wartość zadania prawie 20 tys. zł. Celem poprawy warunków kształcenia w 2009 roku za kwotę 2,5 mln. zł (spłata rozłożona na 5 nieoprocentowanych, korzystnych rat) dokonano zakupu obiektu od Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety, położonego w Prudniku, ul. Młyńska 1 na rzecz Ośrodka. Umożliwiło to m.in. powołanie internatu i bursy międzyszkolnej oraz przedszkola specjalnego.

W Zespole Szkół w Głogówku w 2000 roku wykonano modernizację sanitariatów z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 30 tys. zł. W 2001 uzyskano dotację celową na likwidację zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego dachu na kwotę 93 tys. zł. W 2003 roku ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu PHARE, zrealizowano projekt pn. "Zawodowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół w Głogówku", wartość zadania 41,93 tys. zł, kwota dofinansowania 28,65 tys. zł W 2008 roku dokonano zakupu i montażu pieca CO w wysokości 64 tys. zł. W 2008 roku w ramach programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" zainstalowano 14 kamer w systemie monitoringu szkoły, koszt instalacji monitoringu - 18 tys. zł, w tym 7 tys. zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Opolskiego. Jeszcze w 2009 roku ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie wykonana za około 240 tys. zł termomodernizacja obiektów szkolnych, polegająca na wymianie wszystkich okien.

W latach 2002 - 2007 w ramach rządowego programu "Komputer w każdej szkole" udało się pozyskać 11 pracowni komputerowych z pełnym wyposażeniem o łącznej wartości około 500 tys. zł oraz wyposażenie multimedialne dla bibliotek każdej ze szkół o wartości około 140 tys. zł ( zestawy komputerowe z dostępem do Internetu).

Powiat zabiegał również o pozyskanie dodatkowych środków finansowych skierowanych do młodzieży uzdolnionej, a także będącej w trudnej sytuacji materialnej oraz wspierające edukację studentów. Dodatkowe środki pozyskiwano z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej. Dzięki temu w 1999 roku w kwocie 8,16 tys. zł zrealizowano projekt stypendialny Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. W latach 2001- 2003 zrealizowano projekt dot. pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na łączną kwotę 118,67 tys. zł. Ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Powiat zrealizował w latach 2004-2006 program stypendialny. Stypendium otrzymało w roku szkolnym 2004/2005 - 252 uczniów, w 2005/2006 - 354 uczniów, na łączną kwotę 550 tys. zł; w roku akademickim 2004/2005 - 117 studentów, w 2005/2006 - 188 studentów, łącznie na kwotę 389,9 tys. zł. Programem objęto uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Prudnickiego, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z obszarów z wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Od roku szkolnego 2008/2009 ze środków własnych realizowany jest program stypendialny adresowany do młodzieży osiągającej wybitne wyniki w nauce, sporcie oraz za osiągnięcia artystyczne. Dotychczasowa wartość przyznanych stypendiów to kwota 12,6 tys. zł, do tej pory programem objęto 42 uczniów.

Realizując zadanie własne dotyczące prowadzenia biblioteki, Powiat podpisał porozumienie z Gminą Prudnik. W latach 2001-2008 przekazał na uzupełnienie księgozbiorów dotację celową łącznie w wysokości 69 tys. zł.

W ramach zawartej umowy z Samorządem Województwa Opolskiego w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli w latach 2004 - 2008 wydatkowano na to zadanie łącznie kwotę 101,55 tys. zł.

Powiat wspierał finansowo wszelkie inicjatywy młodzieży i kadry pedagogicznej w organizacji olimpiad, konkursów czy zawodów sportowych. Dzięki systematycznemu monitorowaniu kształcenia w placówkach oświatowych Powiatu w przypadku pojawienia się sygnałów o braku możliwości nauki przez młodzież z naszego terenu podejmowane były decyzje o uruchomieniu dodatkowych oddziałów, tak aby każdy uczeń miał możliwość kontynuowania nauki w wybranej szkole. Obecnie placówki ponadgimnazjalne oferują absolwentom gimnazjów: w technikach - 11 zawodów, w zasadniczej szkole zawodowej - 22 zawody. Oferta dla dorosłych to 6 zawodów kształcenia w szkole policealnej. Instalacja windy przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku.

W 2007 roku przeniesiono Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Prudniku z Placu Farnego na ulicę Kościuszki 55a, tworząc lepsze warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą. W tym też roku w kwocie 148,29 tys. zł dokonano remontu obiektu - I etap oraz II etap na kwotę 55 tys. zł, prace remontowe objęły termomodernizację obiektu - wymianę okien, częściowy remont dachu; zainstalowano windę przekazaną przez DPS Prudnik. W 2008 roku wykonano parking, utwardzono teren na kwotę - 87 tys. zł. W obiekcie tym funkcjonują również inne jednostki organizacyjne Powiatu Prudnickiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego - PCM S.A.

Modernizacja bazy oświatowej
Remont elewacji Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Głogówku

Remont elewacji Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Głogówku

Pomoc społeczna

Polityka prorodzinna i wspieranie osób niepełnosprawnych

Szczególną powinnością samorządu powiatowego jest wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i prowadzenie polityki prorodzinnej. Łącznie w okresie dziesięcioletnim wydatkowano kwotę 68,6 mln. zł.

Do realizacji ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej w pierwszej kadencji powołano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Do ustawowych zadań PCPR z zakresu pomocy społecznej należy kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej, kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacja i pomoc rodzinom zastępczym, udzielanie pomocy finansowej pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej początkowo w całości realizuje PCPR, a od 2004 roku rehabilitację zawodową przejmuje Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. Zadania te są wykonywane ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Prudnickiego. W okresie od 1999 do 2008 roku na Fundusz wpłynęło 4,72 mln. zł, zostało wydatkowane 4,67 mln. zł, co charakteryzuje się bardzo wysokim wskaźnikiem wykorzystania tych środków przez Powiat Prudnicki (w 2009 roku wpłynęło 405,93 tys. zł). Środki Funduszu stanowiły dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych do zadań w zakresie rehabilitacji społecznej na: warsztaty terapii zajęciowej, uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sport, kulturę, turystykę i rekreację osób niepełnosprawnych, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rehabilitacji zawodowej, która ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, a dalej awans zawodowy. W 2009 roku, po raz pierwszy PCPR, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt pn. "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku", całkowita wartość projektu 110,92 tys. zł, w tym środki Unii Europejskiej 99,27 tys. zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od 2001 roku funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który obsługuje niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Prudnickiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W latach 2001- 2008 Zespół wydał 1777 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci, 5492 orzeczeń dla dorosłych, 1471 legitymacji oraz 120 kart parkingowych (w 2009 roku do końca września odpowiednio -148, -616, -178 i 153).

W strukturach PCPR działa od grudnia 2004 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej osobom lub rodzinom w nagłym kryzysie psychicznym i/lub sytuacyjnym (najczęściej jest to przemoc w rodzinie, narkomania, inne uzależnienia; czasem niecodzienny, trudny a nawet ekstremalny splot okoliczności zewnętrznych, takich jak: śmierć bliskiej osoby, utrata zdrowia, konflikt rodzinny, próba samobójcza, napad czy wypadek). Ośrodek prowadząc działalność merytoryczną, którą de facto rozpoczął w 2005 roku, opiera się głównie na środkach zewnętrznych, zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej. W 2005 roku pozyskał środki - z dotacji celowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wsparcie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach ogólnopolskiego programu przeciwdziałania handlowi ludźmi w kwocie 14 tys. zł (wkład własny 14 tys. zł ) na realizację programów w ramach przeciwdziałania przemocy domowej. Do Ośrodka w 2005 roku po pomoc zgłosiły się 193 osoby, ogółem udzielono 603 porady.

W 2006 roku pozyskano dotację celową od Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 24,3 tys. zł na kompleksowe oddziaływania wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie, (wkład własny - 2,7 tys. zł.). Pozyskano także dotację celową z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 16,1 tys. zł na wsparcie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi (wkład własny 16,1 tys. zł); kolejna dotacja celowa w wysokości 5,58 tys. zł jako wsparcie funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi (wkład własny 5,58 tys. zł) oraz 4,5 tys. zł na program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy domowej - w Areszcie Śledczym. Ośrodek realizując zadania własne pozyskiwał również dodatkowe środki finansowe w ramach współdziałania z samorządami gminnymi i są to: dotacja celowa z Gminy Biała w wysokości 2,5 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi; dotacja celowa z Gminy Lubrza wysokości 2 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Do Ośrodka w 2006 roku po pomoc zgłosiło się 362 osoby, ogółem udzielono 1356 porad.

Zakup mikrobusów

W 2007 roku pozyskano dotację celową od Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 24, 3 tys. zł na kompleksowe oddziaływania wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie, wkład własny - 2,7 tys. zł oraz 6,97 tys. zł na oddziaływania terapeutyczne i/lub korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie, (wkład własny 890 zł.). Pozyskano również dotację celową z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 29,5 tys. zł na program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy domowej; 18, 4 tys. zł na wsparcie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi, (wkład własny 18,4 tys. zł) oraz dotację celową z Gminy Lubrza w wysokości 2 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2007 roku w ramach podstawowych zadań Ośrodka udzielono 2 354 porad.

W 2008 roku pozyskano dotację celową od Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 10 tys. zł na kompleksowe oddziaływania wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie, (wkład własny 1,18 tys. zł.). Pozyskano też dotację celową z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 29 tys. zł na program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy domowej; dotację celową w wysokości 18 tys. zł na wsparcie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach programu przeciwdziałania handlowi ludźmi, (wkład własny 18 tys. zł).; dotację celową z Gminy Lubrza w kwocie 2 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dotację celową z Gminy Głogówek w kwocie 3 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2008 roku zgłosiło się 626 osób, 2 630 razy udzielono pomocy, w tym udzielono 2 417 osobom porad, 60 osób skorzystało z Punktu Pomocy Rzeczowej, udzielono 153 osobom porad w ramach Telefonu Zaufania.

2009 rok jest bardzo pracowitym rokiem, Ośrodek realizuje zadania już nie tylko ze źródeł krajowych, ale także z Unii Europejskiej. Środki pozyskane z budżetów krajowych to: dotacja celowa z Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 20 tys. zł na szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia , pomocy społecznej, oświaty i innych instytucji w zakresie dotyczących profilaktyki, diagnozowania i terapii uszkodzeń płodu spowodowanych alkoholem; dotacja celowa z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 27 tys. zł na program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy domowej; dotacja celowa w kwocie 41, 91 tys. zł na "BEZPIECZNY DOM, Niebieska Karta i co dalej ??" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej (wkład własny 10, 47 tys. zł); dotacja celowa z Gminy Lubrza w kwocie 2 tys. zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki finansowe Unii Europejskiej to dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "NOWE WYZWANIA- NASZE DZIAŁANIA. Program wspierający powrót do zatrudnienia osób wykluczonych społecznie poprzez kursy, rozwój umiejętności społecznych oraz poradnictwo psychologiczne i zawodowe", całkowita wartość projektu 631, 28 tys. zł, w tym środki Unii Europejskiej 536, 59 tys. zł. Warto pokazać jeszcze budżet w 2009 roku, który wynosi 109,21 tys. zł, a środki pozyskane: 519, 23 tys. zł (202 965,52 zł - do wykorzystania w 2010 roku). Ogółem na realizację zadań publicznych pozyskano z dotacji celowych kwotę: 934,44 tys. zł. W sytuacjach wykraczających poza charakter pracy Ośrodka, osoby potrzebujące są kierowane do właściwych, wyspecjalizowanych instytucji publicznych. Dotyczy to na przykład osób wymagających leczenia psychiatrycznego, długoterminowych terapii, leczenia uzależnień.

Powiat jest organem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich oraz obsługuje przekaz środków finansowych dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie. Zadaniem tych jednostek jest niesienie pomocy potrzebującym, osobom samotnym, w podeszłym wieku, nie mających rodziny niepełnosprawnych osób. Poprzez ciągłe inwestowanie i coroczne wydatki na remonty oraz wyposażenie placówek, samorządowi udało się stworzyć bardzo dobre warunki pobytu i opieki dla pensjonariuszy. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich możliwości psychofizycznych. Dom Pomocy Społecznej w Prudniku świadczy swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne i terapeutyczne na poziomie obowiązującego standardu usług po realizacji 8-letniego Programu Naprawczego, który zakończył w 2008 roku. Jako jeden z pierwszych w województwie opolskim osiągnął obowiązujące standardy w zakresie świadczenia usług. Koszt realizacji działań naprawczych zamknął się kwotą 1,26 mln. zł, w większości pozyskanych ze środków budżetu państwa. W chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku dysponuje 78 miejscami. W okresie zimowym funkcjonuje w nim noclegownia dla osób bezdomnych. Powiat wykonując ustawowe zadania stara się pozyskać również dodatkowe środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. DPS w Prudniku realizuje ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 projekt socjalny pod nazwą "Seniorzy w Schengen", wartość całkowita projektu w latach 2008-2009 to 105 tys. zł, z czego 89,2 tys. zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Priorytetem projektu jest wzmocnienie więzi pomiędzy placówką czeską, a polską oraz transfer kulturalny i socjalny pomiędzy różnymi grupami środowisk seniorów z Czech i Polski (DPS realizował już wcześniej projekt ze środków CBC PHARE). W 2008 roku z udziałem środków PFRON w wysokości 81,95 tys. zł w ramach likwidacji barier transportowych dokonano zakupu samochodu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych, całkowity koszt realizacji projektu - 114,95 tys. zł ; w 2007 i 2008 roku pozyskano środki z PFRON na utworzenie stanowisk pracy w wys. łącznie 24,82 tys. zł (zatrudnienie osób niepełnosprawnych).

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Obecnie w Ośrodku przebywa 52 osoby. Ośrodek zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, których zakres jest uwarunkowany indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi mieszkańców. Ośrodek w 2008 roku również zrealizował 8-letni Program Naprawczy, koszty standaryzacji to 263,4 tys. zł. W ramach działań standaryzacyjnych w 2008 roku dokonano zakupu windy w kwocie 113,35 tys. zł. W 2009 roku, złożono wniosek w ramach programu Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich złożono wniosek do PFRON, łączny koszt realizacji projektu - 120 tys.zł, wnioskowane dofinansowanie ze środków Funduszu - 60 tys. zł.

W strukturach pomocy społecznej funkcjonuje Dom Dziecka w Głogówku, który jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą, łączącą funkcje socjalizacyjną i interwencyjną. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodziny własnej. Do zadań placówki należy w szczególności: zapewnienie dzieciom i młodzieży całodobowej opieki, wychowania oraz zaspakajanie ich podstawowych potrzeb, zapewnienie kształcenia w szkołach różnego typu, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych, współpraca z rodziną dziecka oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do domu rodzinnego lub umieszczenie w innej formie opieki zastępczej. Powiat przejął Domu Dziecka, który był placówką mocno niedoinwestowanią, słabo wyposażoną w sprzęt, szarą. Przystąpiono do działań remontowych w 2001 roku przeznaczono kwotę 118 tys. zł na modernizację tarasów, dachu, i wymiany okien. W 2003 roku ze środków własnych Powiatu dokonano zakupu mebli, urządzeń gastronomicznych, malowania pomieszczeń na kwotę 109 tys. zł. W 2006 roku dokonano kolejnego zakupu sprzętu gastronomicznego, doposażenia pralni na kwotę 56,68 tys. zł. W 2007 roku dokonano wymiany drzwi na kwotę 5,83 tys. zł. Z uwagi na to, że Dom Dziecka objęty jest standaryzacją, w 2008 roku został zaktualizowany Program Naprawczy. Podjęto szereg działań dających gwarancję realizacji zadań przez placówkę zgodnie z obowiązującymi standardami (m.in.w części dotyczącej ilości wychowanków przebywających w placówce jest wykonany - nie więcej niż 30). Dlatego też 2008 rok to kolejne remonty i zakupy inwestycyjne dokonane na kwotę 72,77 tys. zł plus dotacja z budżetu państwa na kwotę 72,77 tys. zł (50% na 50%). W 2009 roku, kontynuując działania standaryzacyjne, Powiat przeznaczył 25 tys. zł, dodatkowo pozyskano dotację w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na remont placówki i zakupy sprzętu. Jednostka do końca 2010 roku zobowiązana jest spełnić wymogi standaryzacyjne. W roku 2009 Dom Dziecka w Głogówku brał udział w piątej edycji Akcji "Dom Pozytywnej Energii" organizowanej, przez EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu dla domów dziecka województw dolnośląskiego i opolskiego. Co roku każdy z 10 zwycięskich domów jest nagradzany kwotą 50 tysięcy zł. Jednym z 10 zwycięzców wyłonionych przez Kapitułę, był nasz Dom Dziecka. Zgodnie z podpisaną umową środki finansowe zostaną wykorzystane m.in. na remont łazienek, doposażenie pokoi wychowanków.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek publiczny społeczności Powiatu Prudnickiego oraz prawo funkcjonariuszy do pełnienia służby w godziwych warunkach, władze samorządowe kontynuowały starania dotyczące wybudowania nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. W maju 1999 roku Komenda Główna Policji powiadomiła organy Powiatu o przekazaniu środków finansowych na budowę Komendy. W październiku 2000 roku odbyło się oficjalne przekazanie inwestorowi placu budowy, jednakże z uwagi na wyłączenie Policji ze struktur Powiatu, zadanie zostało przejęte przez Komendę Wojewódzką Policji. Jeszcze w 2009 roku nastąpi wykonanie inwestycji, której całkowity koszt zamka się w kwocie 13,34 mln. zł.

Zgodnie z ustawą o Policji samorząd może uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji. Powiat starał się wspierać Policję i w latach 2001-2004 współfinansował ekologiczne formy transportu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29 tys. zł, z przeznaczeniem na instalacje gazową w samochodach. W 2009 roku Powiat przekazał 7 tys. zł na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy przewidziane dla funkcjonariuszy Policji. Takiej pomocy udzieliły Policji wszystkie samorządy Powiatu Prudnickiego. W 2008 roku zrealizowano przy współudziale Policji jako partnera projektu, program który ma ograniczyć zjawiska i zachowania, budzące powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia pn. "Razem bezpieczniej", wartość projektu - 43,5 tys. zł, w tym z budżetu Wojewody Opolskiego 34,8 tys. zł na szkolenia umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Powiat zakupił na rzecz Komendy Powiatowej Policji zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wydał polsko-czeską ulotkę dla kierowców.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku od września 1998 roku funkcjonuje w obiektach byłych koszar. Powiat Prudnicki wielokrotnie wspomagał finansowo Straż Pożarną, dofinansowując zakup sprzętu specjalistycznego. W 2004 rok dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 30 tys. zł. W latach 2001 - 2009 z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono łącznie kwotę 35,78 tys. zł na dofinansowanie ekologicznych form transportu oraz w ramach gospodarki odpadami przekazano środki na zakup sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. W 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 aby pozyskać wraz z partnerem czeskim nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze i zabezpieczenie techniczne w postaci wspólnej bazy i warsztatów Powiat złożył projekt pn. "Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych", wartość całkowita projektu - 1,41 mln. zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1,19 mln. zł , termin realizacji - 2010 rok.

Powiat realizuje wiele innych zadań związanych z bezpieczeństwem obywateli m.in. zapobiegających powstawaniu sytuacji kryzysowych. W 2004 roku Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 50 tys. zł, z której dokonano zakupów inwestycyjnych celem wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego i pomocniczego służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku (zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, radiotelefony stacyjne z systemem DZS i osprzętem, telefony systemowe, system wspomagania decyzji oraz rozbudowano rejestrator korespondencji MULTITRACK - 4). Zakupiony sprzęt służy do całodobowego pełnienia dyżuru w sytuacjach kryzysowych w Powiecie Prudnickim.

Ochrona środowiska

Powiat Prudnicki czynnie uczestniczył w działaniach ekologicznych zasadniczo w trzech obszarach - inwestycje dla ochrony poszczególnych komponentów środowiska, ekologiczne formy transportu oraz edukacja ekologiczna. Wszelkie działania możliwe były dzięki środkom Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie w okresie 2000-2008 wydatkowano kwotę 1,37 mln. zł (w 2009 roku - 141 tys. zł). Ze środków Funduszu udzielano znaczącego wsparcia finansowego i merytorycznego samorządom gminnym. W latach 2000-2009 przeznaczono 413,7 tys. zł na współfinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami na rzecz wszystkich gmin naszego Powiatu. Dla poprawy stanu środowiska naturalnego współfinansowano realizację szeregu przedsięwzięć służących ochronie poszczególnych komponentów środowiska - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana w nich instalacji grzewczych, pielęgnacja terenów zielonych, gospodarka wodna, ochrona powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami.

Na termomodernizację w latach 2000-2008 przeznaczono 573,1 tys. zł; na zadania służące ochronie wód - 145,13 tys. zł. W latach 2001-2004 współfinansowano ekologiczne formy transportu przeznaczając 43,9 tys. zł na instalację gazową w samochodach publicznych jednostek organizacyjnych. Współfinansowano zadania z zakresu edukacji ekologicznej, przekazując środki finansowe organizatorom konkursów, olimpiad, warsztatów i innych form upowszechniających wiedzę na temat ochrony i kształtowania środowiska.

Geodezja i kartografia

Zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, którą na szczeblu Powiatu stanowi Starosta wykonujący zadania przy pomocy Geodety Powiatowego. Starosta prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym ewidencję gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikację gruntów i geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu oraz dysponuje środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także innych wpływów, dochody Funduszu w okresie 1999 roku do 2008 roku wyniosły łącznie 3,64 mln. zł (2009 rok - 289 tys. zł) z czego wydatkowano kwotę 2,67 mln. zł (w 2009 roku - 207, 6 tys. zł). Fundusz uzupełniono o dotację w wysokości 110 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz dotację w wysokości 150 tys. zł od Głównego Geodety Kraju z przeznaczeniem na remont obiektu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. PFGZGiK przeznaczono na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Przeciwdziałanie bezrobociu

oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

W zakresie polityki pracy Powiat realizuje zadania dotyczące promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Do najważniejszych zadań merytorycznych należy obsługa osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pozyskiwanie i gospodarowanie środkami na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Zadania te wykonuje Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. Z podsumowania dotychczasowej działalności wynika, że Powiatowy Urząd Pracy podjął szereg działań na rzecz poprawy rynku pracy. W latach 2000-2009 pozyskano i wydatkowano środki pieniężne pochodzące z budżetu krajowego jak również z budżetu Unii Europejskiej. Wydatkowano z Funduszu Pracy łącznie kwotę 14,69 mln. zł, z Unii Europejskiej kwotę 5,33 mln. zł, z innych źródeł kwotę 5,22 mln. zł.

Transgraniczne Targi Pracy

Transgraniczne Targi Pracy

Na szczególną uwagę zasługują działania Powiatowego Urzędu Pracy, które skupiają się na pozyskiwaniu i gospodarowaniu środkami finansowymi skierowanymi na aktywizację lokalnego rynku pracy. PUP przygotował i zrealizował wiele projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, które zostały skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i są to: projekt Przełamać impas (Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych), okres realizacji- 13.04.2004 r. do 15.04.2005 r., wartość projektu - 19 tys. zł, bez wkładu krajowego Funduszu Pracy; projekt Krok w stronę pracy (Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy), okres realizacji - 13.04.2004 r. do 15.04.2005 r., wartość projektu - 313,2 tys. zł, bez wkładu krajowego Funduszu Pracy; projekt Hej ho do pracy by się szło (Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy) okres realizacji - od 01.04.2005 r. - do 31.03. 2006 r., wartość projektu - 527,82 tys.zł, w tym wkład krajowy Funduszu Pracy 27,43%; projekt Aktywność dziś - praca jutro (Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych) okres realizacji -od 01.04.2005 r.do 31.03.2006 r. wartość projektu - 171,2 tys. zł, w tym wkład krajowy Funduszu Pracy 26,26%; projekt Nowy start (Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy) okres realizacji- od 01.02.2006 r. do 31.12.2007 r., wartość projektu -1,04 mln. zł, w tym wkład krajowy Funduszu Pracy 26,26%; projekt Dziś bezrobotny -jutro pracujący (Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych) okres realizacji- od 01.02.2006 r.do 31.12.2007 r., wartość projektu - 868, 45 tys. zł, w tym wkład krajowy Funduszu Pracy 26,26%.

Kolejne projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL to: projekt APS - Aktywność, Praca, Stabilizacja (Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych), okres realizacji- 01.02.2008 r. do 31.12.2009 r., wartość projektu - 1,198 mln. zł, bez wkładu krajowego Funduszu Pracy; projekt Proces aktywizacyjny to istota a nie etykieta (Działanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie) okres realizacji- 01.03.2008 r. do 31.12.2010 r., wartość projektu - 369, 8 tys. zł, w tym wkład krajowego Funduszu Pracy 15 %.

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach ZPORR: projekt Pomost do nowego miejsca pracy - nagrodzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako pionierski w kraju (Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi), okres realizacji - 01.10.2004r. do 30.06.2006 r., wartość projektu - 138, 3 tys. zł; projekt Od mobilności do kreatywności (Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie), okres realizacji - 01.12.2004 r.do 31.12.2006 r., wartość projektu - 258,23 tys. zł; projekt Profesjonalny pracownik (Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie) okres realizacji - 01.05.2005 r. - 31.12.2006 r. wartość projektu - 54,22 tys. zł; projekt Od zwolnienia do zatrudnienia (Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi) okres realizacji - 02.04.2009 r.do 30.05.2009 r. wartość projektu - 168,3 tys. zł.

Obecnie realizowany jest projekt Junior współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mający na celu aktywizację zawodową absolwentów niepełnosprawnych, okres realizacji - 27.04.2009 r. do 31.12.2009 r., wartość projektu - 56,69 tys. zł.

W wyniku podjętych działań przez PUP w latach 2000-2009 przeszkolono i skierowano na staż oraz przygotowanie zawodowe 3.868 osób; udzielono pożyczek/dotacji na utworzenie własnej działalności 204 osobom; zrefundowano pracodawcom koszty wyposażenia stanowisk pracy dla 266 osób bezrobotnych; skierowano do prac społecznie użytecznych 995 osób; skierowano do pracy w ramach robót publicznych 720 osób; skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych 799 osób.

30 października 2009r. odbyły się Transgraniczne Targi Edukacji i Przedsiębiorczości organizowane przez PUP w Prudniku w ramach POLSKO - CZESKO - SŁOWACKIEGO Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskidy, wartość projektu- 7.230 Euro, uczestnicy: uczniowie, studenci, osoby poszukujące pracy i pracodawcy. Targi odwiedziło ok. 2000 osób. I następny projekt - Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód, wnioskodawca Powiat Prudnicki, partner - PUP, okres realizacji - 06.2009r. do 03.2010r. wartość projektu - 7.825 Euro.

Starostwo Powiatowe

Siedzibę Starostwa Powiatowego pierwotnie zaplanowano w Prudniku ul. Dąbrowskiego w obiekcie "powojskowym". W listopadzie 1999 roku Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 394 tys. zł na remont budynku z terminem wykorzystania do końca grudnia 1999 roku. Z uwagi na krótki termin uniemożliwiający wykorzystanie środków wg zasad i w trybie udzielania zamówień publicznych Powiat uzyskał od Ministra Finansów przedłużenie wykorzystania dotacji do 30 czerwca 2000 roku. Z pozyskanych środków zakupiono materiały budowlane. Wartość robót związanych z przebudową budynku koszarowego wynosiła 2,45 mln. zł. W celu sfinalizowania zadania ówczesny Zarząd zabiegał o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, bez których niemożliwe było ukończenia zdania, jednakże bez efektów. W kwietniu 2001 roku Rada Powiatu zadecydowała o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln. zł na zakończenie remontu siedziby. Uruchomiono procedury udzielenia zamówienia publicznego, jednakże pod koniec 2001 roku, z uwagi na niedoszacowanie budżetu w zakresie zadań edukacji publicznej, Powiat zmuszony był odstąpić od remontu siedziby, a zobowiązany do realizacji zadania własnego. Na tą decyzję wpłynęła również pogarszająca się sytuacja w ochronie zdrowia (szpitalnictwo). W celu zabezpieczenia dostępności do usług medycznych Powiat rozpoczynając restrukturyzację SP ZOZ-u, musiał zapewnić środki finansowe na jego funkcjonowanie, zaciągając kredyt na udzielenie pożyczki w kwocie 1 mln. zł. W 2003 roku Zarząd Powiatu podjął ostateczną decyzję o odstąpieniu od remontu obiektu przy ul. Dąbrowskiego i ustaleniu siedziby Powiatu Prudnickiego przy ul. Kościuszki 76. W związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Powiat w 2004 roku zobowiązany został do zwrotu dotacji uzyskanej z budżetu państwa, co wykluczało prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, z wyłączeniem dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych, których obowiązek dotowania z budżetu państwa wynika z odrębnych ustaw. Dlatego też niektóre środki finansowe budżetu państwa w okresie zastosowanej sankcji, nie były dostępne dla Powiatu Prudnickiego.

W obecnej siedzibie usytuowanej w Prudniku, ul. Kościuszki 76 w celu poprawy funkcjonowania siedziby Powiatu, w 2005 roku korzystając ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 169 tys. zł, wykonano przyłącze cieplne i wymiennikownię ciepła, wartość zadania łącznie - 195, 46 tys. zł. W 2006 roku wykonano remont I piętra - 119 tys. zł, natomiast w 2007 roku - II piętra (sanitariaty I i II) oraz reprezentacyjną salę konferencyjną - łącznie oba zadania na kwotę 294 tys. zł. W 2008 roku ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano wymiany okien na kwotę 84,73 tys. zł. W 2009r. za kwotę ok. 60 tys. złotych pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest remont punktu informacyjnego na parterze budynku. W latach 2004 -2006 przystąpiono do realizacji projektu " e-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny" dotyczącego wprowadzenia w urzędzie kompleksowej obsługi klienta zewnętrznego poprzez wdrożenie informatycznego systemu zarządzania dokumentami, wartość całkowita projektu - 213,68 tys. zł, w tym z EFRR 151,46 tys. zł. Wykonano również serwerownię na kwotę 78 tys. zł.

Promocja Powiatu i pozostałe zadania

W ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 we współpracy ze Stowarzyszeniem Czeskiej części Euroregionu Pradziad finansowane były i są następujące projekty obejmujące obszar wspierania aktywności turystycznej:

 • "Nowa płaszczyzna współpracy i promocji pogranicza - perły zabytkowej architektury przemysłowej", wartość całkowita zadania - 103,19 tys.zł, w tym z Funduszu Mikroprojektów IW INTERREG III A - 77,39 tys. zł na promocję zabytków architektury przemysłowej pogranicza polsko-czeskiego. Celem jest nawiązanie i rozwój ścisłych kontaktów partnerskich pomiędzy Powiatem Prudnickim i Mikroregionem Krnovskim, oraz zidentyfikowanie, stworzenie i wypromowanie nowego ponadregionalnego produktu turystycznego - szlaku historyczno - edukacyjnego - poprzez zaangażowanie zabytków architektury przemysłowej w celu aktywizacji ruchu turystycznego i promocji oferty turystycznej pogranicza polsko - czeskiego w obrębie Powiatu Prudnickiego i Gminy Głuchołazy. Interaktywna mapa prezentujące perły zabytkowej architektury przemsyłowej na pograniczu
 • "Tradycje Ludowe Pogranicza Polsko - Czeskiego", całkowita wartość zadania 120 tys. zł, środki Unii Europejskiej 102 tys. zł, termin realizacji - do 2009 roku. Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami poprzez przybliżenie obrzędów, tradycji i potraw lokalnych kultywowanych w tej części pogranicza połączona z nauką wytwarzania przedmiotów związanych z tymi obrzędami, jak również ich promocja. Zamysł ten był realizowany poprzez organizację wspólnych imprez kulturalnych " Święta ludowego pogranicza" i promocji tradycji związanych z jednym z najważniejszych świąt lokalnych kierowanych do rolników jakim jest święto plonów oraz organizacja "Święta Ziemi Prudnickiej 2009". Warsztaty kulinarne potraw pogranicza
 • "Transgraniczna ścieżka rowerowa Prudnik-Jindrichov jako element szlaków rowerowych Euroregionu PRADZIAD", całkowita wartość zadania 1,75 mln. zł, środki Unii Europejskiej 1,49 mln. zł, termin realizacji -do 2010 roku. Głównym celem projektu jest wspieranie aktywności turystycznej poprzez utworzenie transgranicznej ścieżki rowerowej (w tym miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji tj. placów piknikowych, sportowych oraz zatoczek z informacjami turystycznymi w postaci map, opisów flory i fauny i zabytków) na trasie Prudnik - Jindrichov, która stanowić będzie element szlaków rowerowych Euroregionu PRADZIAD (połączy ziemię osoblażską, jindrichovską i zlatohorską ze stroną polską).
 • "Europejska promocja turystyki rowerowej Gór Opawskich", całkowita wartość zadania - 140 tys. zł, środki Unii Europejskiej - 119 tys. zł, termin realizacji - do 2010 roku. Intencją projektu jest aktywna promocja turystyki rowerowej na pograniczu wśród mieszkańców obu krajów, a także turystów z całej Europy, a co za tym idzie pobudzenie ruchu turystycznego na istniejących ścieżkach i szlakach rowerowych poprzez promocję obszaru pogranicza i "Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej".

W celu pogłębienia współpracy partnerskiej społeczności lokalnych i instytucji z pogranicza polsko-czeskiego w latach 2008 - 2009 zrealizowano następujące projekty: "Powiat Prudnicki - Mikroregion Krnowski - twórcze pogranicze", całkowita wartość zadania 121 tys. zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej- 102,85 tys. zł. Głównym celem projektu jest wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych rekreacyjno- edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publiczne i organizacji świadczących usługi publiczne z terenu Powiatu Prudnickiego, oraz Mikroregionu Krnovskiego.

 • "Pogranicze kultury", wartość projektu - 72,4 tys. zł, z budżetu Unii Europejskiej- 61,5 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców pogranicza polsko - czeskiego na temat wspólnej niejednokrotnie tożsamości regionalnej i kulturowej. Pogłębienie współpracy partnerskiej społeczności lokalnych i instytucji z obszaru pogranicza polsko-czeskiego, a także utrwalenie znaczenia najbardziej wartościowej twórczości muzycznej zarówno w wykonaniu polskich jak i czeskich wykonawców. Projekt ma za zadanie wsparcie kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych poprzez współpracę transgraniczną.
 • "Wykorzystane szanse - 5 lat Unii Europejskiej - 10 lat Powiatu Prudnickiego i współpracy polsko-czeskiej", całkowita wartość projektu 140 tys. zł, środki Unii Europejskiej - 119 tys. zł, zrealizowany również w 2009 roku. Celem ogólnym projektu jest podsumowanie różnych aspektów integracji europejskiej i współpracy transgranicznej samorządów Powiatu Prudnickiego poprzez organizację konferencji połączonej z wręczeniem pamiątkowych medali z okazji 10-lecia powstania Powiatu Prudnickiego dla osób najbardziej zasłużonych w rozwój Powiatu. W konferencji tej wezmą udział zaproszone osoby z partnerskich gmin Republiki Czeskiej samorządów wchodzących w skład Powiatu Prudnickiego. Po konferencji do końca 2009 r. wydana zostanie publikacja podsumowująca przeprowadzoną konferencję, jako wkładka do lokalnej gazety oraz materiał promocyjny prezentowany na kolejnych imprezach.

Powiat cyklicznie od 2001 do 2007 roku dotował Śląski Festiwal im. Ludwika van Beethovena w wysokości 1 tys. zł, a od 2008 roku realizował wsparcie powyższego Festiwalu w ramach Środków UE i projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Z upływem kolejnych lat istnienia Festiwalu wzrasta jego ranga i twórczość, dlatego w 2009 roku nie mogło go zabraknąć. Został on zrealizowany w ramach projektu "Pogranicze kultury". W 2008 roku odbyły się cztery koncerty, natomiast w 2009 roku program obejmował już osiem spotkań (siedem w Prudniku i jeden w Głuchołazach).

Zadbano również o doskonalenie zawodowe pracowników Starostwa, w latach 2010 - 2011 zostanie zrealizowany projekt ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa pn. "Podniesienie kompetencji kadr samorządów powiatu Prudnickiego", wartość zadania 600,54 tys. zł (projekt zajął podczas naboru 7 miejsce w kraju), w tym środki Unii Europejskiej - 572,92 tys. zł.

Święto Ludowe Pogranicza

Święto Ludowe Pogranicza

W 2001 roku rozpoczęła się pierwsza edycja powiatowego rocznika "Ziemia Prudnicka", który z założenia stanowi kompendium wiedzy o ziemi prudnickiej, tej historycznej i bieżącej, dotykający sfery gospodarczej jak i kulturalnej. Wydawnictwo doczekało się ósmej edycji w ramach projektu "Powiat Prudnicki - Mikroregion Krnovski - twórcze pogranicze", które z perspektywy czasu okazało się doskonałym produktem promującym i podsumowującym ostatnie dwa lata zarządzania powiatem przez nowe władze. Podtytuł rocznika - "Twórcze pogranicze" akcentuje przygraniczne położenie powiatu. W ramach wyżej wymienionego projektu została również wydana pozycja: "Kto jest kim na pograniczu". Bohaterami niniejszej publikacji są ludzie kultury (m. in. poeci, rzeźbiarze, malarze, duchowni, muzealnicy) działający na terenie pogranicza, a więc w pejzażu Gór Opawskich. Celem antologii było ukazanie ludzi i twórców, którzy swoim działaniem sprawiają, iż ziemia pogranicza ma się czym i kim poszczycić. Trzecia pozycja książkowa wydana w ramach projektu "Powiat Prudnicki - Mikroregion Krnovski - twórcze pogranicze", to "Góry Opawskie - przydrożne kapliczki, krzyże i figury". Celem tej pracy było przedstawienie i promowanie kulturowych walorów pogranicza, które nadal nie są wystarczająco eksponowane.

Powiat również w ramach realizacji zadań własnych aktywnie współpracuje z partnerami samorządowymi. Na organizację dożynek powiatowo - gminnych przekazano samorządom gminnym łącznie 24 tys. zł.

Piknik kolejowy w Racławicach

Piknik kolejowy w Racławicach

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej

W 2009 roku utworzone zostało w strukturach Starostwa - Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej, zadanie finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, całkowita wartość zadania - 467 tys. zł, środki Unii Europejskiej 396,95 tys. zł, realizacja w latach 2009 - 2015.

Opracowała:
Halina Lisiecka - Sekretarz Powiatu

Projekt PL.3.22/3.3.07/09.01076 "Wykorzystane szanse"-5 lat UE-10 lat Powiatu Prudnickiego i współpracy PL-CZ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.
"Przekraczamy granice"


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności