Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku

Projekt "Termodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku"

Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

"THERMOMODERNIZATION OF THE COMPLEX OF SCHOOLS IN GŁOGÓWEK"

The Prudnik District is implementing a project entitled "Thermomodernization of the Complex of Schools in Głogówek". The main objective of the project is to reduce the costs of the school, ie. expenses associated with the acquisition of thermal energy for heating, ventilation and utility hot water in the building. This will cause the reduction in pollutant emissions resulting from fuel combustion. Our plans include the replacement of of the old interior doors with new ones of increased tightnes and reduced heat transfer coefficient, thermal insulation of the ceiling under the unheated attic, the replacement of the existing central heating boilers  with new ones powered by pellets and wood chips, working in the weather and time automation and the replacement of the central heating system with a new one of high control and transmission efficiency. The reduction of the cost of the operation of the heating system will take place through the replacement of the tank hot water heater with a new one, made in a low-energy building standard and connecting to the new boiler system with a gas condensing boiler. The project will contribute to the reduction of carbon dioxide emissions and the the use of so-called renewable energy sources.

The works planned under the project will start soon and should be completed in the third quarter of 2015. Soon an agreement with the contractor is to be signed. Carrying out promotional activities are anticipated which will aim at  increasing public awareness about the benefits of using renewable energy sources and improvement of  energy efficiency in public utility buildings. The project is subsidized from the funds of the Financial Mechanism of the European Economic Area for the period 2009-2014, coming from Iceland, Liechtenstein and Norway. Information on the Financial Mechanism of the European Economic Area can be found at www.eeagrants.org and www.eog.gov.pl.

                The total value of the project is: 1 085 383 PLN
                Subsidy from funds of the EEA Financial Mechanism: 847 538 PLN
                The Prudnik District budget contribution: 237 845 PLN

The persons and bodies responsible for implementing information and publicity measures:
Extra-Budgetary Funds Acquisition Office - Łukasz Scholz - Head of the Extra-Budgetary Funds Acquisition Office
Tel.: 77 438 17 71 Contact e-mail: l.scholz@powiatprudnicki.pl

Powiat Prudnicki realizuje projekt pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku”. Podstawowym celem projektu jest uzyskanie obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły, tj. wydatków związanych z pozyskaniem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Spowoduje to obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliwa. Planuje się wymianę starych drzwi wewnętrznych na nowe o podwyższonej szczelności oraz obniżonym współczynniku przenoszenia ciepła, docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę istniejących kotłów centralnego ogrzewania na nowe zasilane pelletami i zrębkami, pracujące w automatyce pogodowej i czasowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania na nową o wysokiej sprawności regulacji i przesyłu. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu grzewczego nastąpi poprzez wymianę zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na nowy, wykonany w standardzie budynku niskoenergetycznego i podłączenie do nowego układu kotłowego, z gazowym kotłem kondensacyjnym. Przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz do wykorzystania tzw. odnawialnych źródeł energii.

Prace zaplanowane w ramach projektu rozpoczną się już niebawem i powinny zakończyć się w trzecim kwartale 2015r. W najbliższym czasie ma zostać podpisana umowa z wykonawcą. Przewiduje się również przeprowadzenie działań promocyjnych, mających na celu wzrost poziomu świadomości społecznej na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Informacje na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można odnaleźć pod adresem www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 085 383 PLN

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG: 847 538 PLN

Wkład budżetu Powiatu Prudnickiego: 237 845 PLN

Osoby i jednostki odpowiedzialne za realizację działań informacyjnych i promocyjnych:
Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Łukasz Scholz – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Tel.: 77 438 17 71, Kontaktowy e-mail:

Logo Projektu
Zespół Szkół w Głowówku

 

 

AKTUALNOŚCI

 • PROJEKT ZAKOŃCZONY
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

PROJECT COMPLETED

At the end of September The Prudnik District completed the project "Thermomodernization of the Complex of Schools in Głogówek". At the end of July this year were completed the construction works which includes the replacement of the existing central heating boilers  with new ones powered by pellets and wood chips, working in the weather and time automation, the replacement of the central heating system with a new one of high control and transmission efficiency, the replacement of the old interior doors with new ones of increased tightnes and reduced heat transfer coefficient, thermal insulation of the ceiling under the unheated attic, the replacement of the tank hot water heater with a new one, made in a low-energy building standard and connecting to the new boiler system with a gas condensing boiler. The main objective of the project was to reduce the costs of the school, ie. expenses associated with the acquisition of thermal energy for heating, ventilation and utility hot water in the building. Modernization also causes the reduction of emissions resulting from fuel combustion, including reducing carbon emissions. As mentioned, for this purpose they have been used renewable energy sources, namely boilers for pellets (biomass).

The construction works were carried out by the BARTON Company from Głogówek. Their value is
969 990.21 zł. In the course of the project also a series of promotional activities were carried out aimed at increasing public awareness about the benefits of the use of renewable energy sources and improvement of energy efficiency in public buildings. For this purpose, among others, in the Prudnik district, lessons on the use of renewable energy sources were held in secondary schools. One of them was led by Professor Tomasz Boczar – a Specialist for Renewable Energy Technology, a researcher at the Institute of Power Engineering and Renewable Energy of the Technical University of Opole.

The investment would not be feasible without subsidies from the Financial Mechanism of the European Economic Area, for the years 2009-2014 coming from Iceland, Liechtenstein and Norway. The funding covers 80% of eligible project costs. Information on the Financial Mechanism of the European Economic Area can be found at www.eeagrants.org and www.eog.gov.pl.

 

The total value of the project is: 994 414,19 PLN

 Subsidy from funds of the EEA Financial Mechanism: 779 425,90 PLN

 The Prudnik District budget contribution: 214 988,29 PLN

Dnia 30.09.2015r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku”. Z końcem lipca bieżącego roku zakończone zostały prace budowlane związane z wymianą istniejących kotłów centralnego ogrzewania na nowe, zasilane pelletami i zrębkami, pracujące w automatyce pogodowej i czasowej oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania na spełniającą wymogi wysokiej sprawności regulacji i przesyłu.  Ponadto w ramach projektu wstawiono drzwi wewnętrzne o podwyższonej szczelności i obniżonym współczynniku przenoszenia ciepła oraz docieplono strop pod nieogrzewanym poddaszem. Wymieniono również zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Obecny, wykonany jest w standardzie budynku niskoenergetycznego i podłączony został do nowego układu z gazowym kotłem kondensacyjnym, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów.  Projekt przewidywał bowiem uzyskanie obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły, tj. wydatków związanych z pozyskaniem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Modernizacja spowoduje też obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliwa, m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Jak wspomniano, wykorzystano tzw. odnawialne źródła energii, czyli kotły na pellety (biomasa).

Prace budowlane zostały zrealizowane przez Firmę BARTON z Głogówka. Ich wartość to
969 990,21 zł. W toku realizacji projektu przeprowadzono również szereg działań promocyjnych, mających na celu wzrost poziomu świadomości społecznej na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. W tym celu m. in. odbyły się w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Prudnickim lekcje na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jedną z nich poprowadził profesor Tomasz Boczar - Specjalista do spraw Technologii Energetyki Odnawialnej, pracownik naukowy Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Politechniki Opolskiej.

Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Dofinansowanie obejmuje 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Informacje na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można odnaleźć pod adresem www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 994 414,19 PLN

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG: 779 425,90 PLN

Wkład budżetu Powiatu Prudnickiego: 214 988,29 PLN

05.10.2015r.

 • TABLICA PAMIĄTKOWA
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

MEMORY BOARD

Yesterday at the Complex of Schools of Głogówek there was installed a memory board, whose mission is to inform about the realization of the project "Thermomodernization of the School Complex in Głogówek" subsidized from the funds of the Financial Mechanism of the European Economic Area for the period 2009-2014, coming from Iceland, Liechtenstein and Norway. Meanwhile, Glubczyce TV broadcasts a video of the project. These are the latest promotional activities planned in the project, which will end on 30 September 2015.

Wczoraj w Zespole Szkół w Głogówku zamontowano tablice pamiątkową informującą o realizacji projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009. Tymczasem Telewizja Głubczyce emituje film z realizacji projektu. Są to ostatnie działania promocyjne zaplanowane w ramach projektu, którego realizacja zakończy się dnia 30 września 2015r.

Tablica pamiątkowa

29.09.2015r.

 • FINISZ TERMOMODERNIZACJI
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

THERMOMODERNIZATION FINISH

The implementation of the Prudnik District project "Thermomodernization of the School Complex in Głogówek" is coming to an end. A final conference was held on 16 September 2015 in the school  auditorium. The hosts of the event were: the Prinicipal of the complex of Schools  - Artur Stochmiałek and the Prudnik staroste- Radosław Roszkowski. Among others, staroste deputy, Krzysztof Barwieniec, councilors of the present term of office of the District Council, heads of organizational units of the Prudnik District, representatives of local media and the teachers conducting classes at the Complex of Schools of Głogówek. In addition, the conference  was attended by many young people learning in the Głogówek school.

Principal Stochmiałek stressed that in the face of ever fewer learners in secondary schools an extremely important issue is to minimize the costs associated with their functioning. The next speaker was the staroste, Radosław Roszkowski, who expressed his satisfaction with the implementation of the District such a large investment which will contribute to greater comfort of work and study in the school. In a short presentation he recapitulated the range of works implemented within the investment, presented the benefits of the use of renewable energy sources and results of the project. The presentation also included information on the sources and amounts of financing the project and similar projects in the past by the Prudnik District.

After starost's speech, Principal Stochmiałek presented the assembled guests how to the new boiler works, what the pellet  which feeds the boilers looks like and what benefits arise from the use of this type of fuel. The Principal thanked all those who took part in the realization of the investments and participated in the development of the project.

Then, a video of the implementation of the project was presented shot by a company FotoMedium Aleksander Kramarz.  Afterr seeing the film, Principal Stochmiałek invited the guests to see the effects of the implemented works within the project. After the official part of the conference the participants were invited for refreshments.

Dobiega końca realizacja projektu Powiatu Prudnickiego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku”. Konferencja podsumowująca odbyła się dnia 16 września 2015r. w tamtejszej auli. Gospodarzami wydarzenia byli: dyrektor Zespołu Szkół – Artur Stochmiałek i starosta prudnicki – Radosław Roszkowski. Na spotkanie zostali zaproszeni m.in.: wicestarosta Krzysztof Barwieniec, radni obecnej kadencji Rady Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, przedstawiciele lokalnych mediów oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół w Głogówku. Ponadto w konferencji licznie uczestniczyła młodzież ucząca się w głogóweckiej szkole.

Dyrektor Stochmiałek podkreślił, że w obliczu coraz mniejszej ilości osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych niezwykle istotną kwestią jest zminimalizowanie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Następnie głos zabrał starosta Radosław Roszkowski, który dał wyraz zadowoleniu z realizacji przez Powiat tak dużej inwestycji, która przyczyni się do większego komfortu pracy i nauki w szkole. W krótkiej prezentacji zreferował zakres zrealizowanych w ramach inwestycji prac, przedstawił korzyści płynące z wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz rezultaty projektu. W prezentacji zawarto również informacje na temat źródła oraz kwoty dofinansowania projektu oraz podobnych projektów realizowanych w przeszłości przez Powiat Prudnicki.

Po wystąpieniu starosty dyrektor Stochmiałek przedstawił zgromadzonym gościom w jaki sposób działa nowa kotłownia, jak wygląda pellet, który zasila kotły i jakie korzyści wynikają z wykorzystania tego rodzaju paliwa. Dyrektor podziękował wszystkim osobom, które miały udział w realizacji inwestycji i uczestniczyły w powstawaniu projektu.

Następnie zaprezentowano film z realizacji projektu, który nakręciła firma FotoMedium Aleksander Kramarz. Po wyświetleniu filmu dyrektor Stochmiałek zaprosił zaproszonych gości do obejrzenia efektów zrealizowanych w ramach projektu prac. Po zakończeniu części oficjalnej uczestników konferencji zaproszono na poczęstunek.

Konferencja podsumowująca projekt
Konferencja podsumowująca projekt
Konferencja podsumowująca projekt

16.09.2015r.

 • FINISZ CORAZ BLIŻEJ
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

FINISH GETTING CLOSER

The implementation of the project of the Prudnik District entitled "Thermomodernization of the School Complex in Głogówek" is coming to an end. At the end of July this year construction works were completed. They were related to the replacement of the existing central heating boilers with new ones, powered by pellets and wood chips, working in the weather and time automation, and the replacement of the central heating system with the one that meets high performance requirements of regulation and transmission. In addition, within the project, a door with increased density and reduced heat transfer coefficient was put in and the ceiling was thermally insulated in the unheated attic. The tank water heater. was also replaced. The currentone is made in low-energy building standard and was connected to the new system with a gas condensing boiler, which will contribute to lower costs. The project provided for obtaining a reduction in the operating costs of the school, ie. the expenditure related to the acquisition of thermal energy for heating, ventilation and hot water in the building. Modernization will also result in reducing pollutant emissions resulting from fuel combustion, including reducing carbon dioxide emissions. As mentioned, renewable energy sources have been used, namely boilers for pellets (biomass).

The construction works were carried out by the BARTON Company from Głogówek. Their value is 969 990.21 zł. In the course of the project also a series of promotional activities were carried out aimed at increasing public awareness about the benefits of the use of renewable energy sources and improvement of energy efficiency in public buildings. For this purpose, among others, in the Prudnik district, lessons on the use of renewable energy sources were held in secondary schools. One of them was led by Professor Tomasz Boczar – a Specialist for Renewable Energy Technology, a researcher at the Institute of Power Engineering and Renewable Energy of the Technical University of Opole.

The total value of the project, including the costs of promotion and investment supervision has exceeded one million zloties. The investment would not be feasible without subsidies from the Financial Mechanism of the European Economic Area, for the years 2009-2014 coming from Iceland, Liechtenstein and Norway. The funding covers 80% of eligible project costs. Information on the Financial Mechanism of the European Economic Area can be found at www.eeagrants.org and www.eog.gov.pl.

The culmination of the project will be a conference summing up the project which will be held in September at the Auditorium of the School Complex in Głogówek.

Dobiega końca realizacja projektu Powiatu Prudnickiego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku. Z końcem lipca bieżącego roku zakończone zostały prace budowlane związane z wymianą istniejących kotłów centralnego ogrzewania na nowe, zasilane pelletami i zrębkami, pracujące w automatyce pogodowej i czasowej oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania na spełniającą wymogi wysokiej sprawności regulacji i przesyłu.  Ponadto w ramach projektu wstawiono drzwi wewnętrzne o podwyższonej szczelności i obniżonym współczynniku przenoszenia ciepła oraz docieplono strop pod nieogrzewanym poddaszem. Wymieniono również zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Obecny, wykonany jest w standardzie budynku niskoenergetycznego i podłączony został do nowego układu z gazowym kotłem kondensacyjnym, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów.  Projekt przewidywał bowiem uzyskanie obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły, tj. wydatków związanych z pozyskaniem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Modernizacja spowoduje też obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliwa, m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Jak wspomniano, wykorzystano tzw. odnawialne źródła energii, czyli kotły na pellety (biomasa).

Prace budowlane zostały zrealizowane przez Firmę BARTON z Głogówka. Ich wartość to 969 990,21 zł. W toku realizacji projektu przeprowadzono również szereg działań promocyjnych, mających na celu wzrost poziomu świadomości społecznej na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej. W tym celu m. in. odbyły się w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Prudnickim lekcje na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jedną z nich poprowadził profesor Tomasz Boczar - Specjalista do spraw Technologii Energetyki Odnawialnej, pracownik naukowy Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Politechniki Opolskiej.

Całkowita wartość projektu, wraz z kosztami promocji oraz nadzoru inwestorskiego przekroczyła milion złotych. Inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania bez dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Dofinansowanie obejmuje 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Informacje na temat Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można odnaleźć pod adresem www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl.

Zwieńczeniem projektu będzie konferencja podsumowująca projekt, która odbędzie się we wrześniu w Auli Zespołu Szkół w Głogówku.

Zdjęcie z lekcji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii z panem profesorem Tomaszem Boczarem
Prace związane z dociepleniem stropu
Nowa kotłownia
Nowa kotłownia

28.08.2015r.

 • LEKCJE W SZKOŁACH
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

LESSONS IN SCHOOLS

In May and June in the schools of the Prudnik District a cycle of lessons was run whose aim was to present the benefits of using renewable energy sources. These lessons were conducted within the project "Thermomodernization of the School Complex in Głogówek" which is financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area, 2009-2014 coming from Iceland, Liechtenstein and Norway. The lessons were held in the Complex of Schools of Agriculture in Prudnik, the  School Complex in Głogówek and in the Center for Vocational and Continuous Training. This last lesson was conducted by Professor Tomasz Boczar – a Specialist for Renewable Energy Technology, researcher at theI Institute of Power Engineering and Renewable Energy of the University of Technology in Opole. The youth with great interest listened to a very interesting lecture on the sources and uses of renewable energy. Below are a few photos from the meetings held with the students.

W maju oraz czerwcu w szkołach średnich Powiatu Prudnickiego przeprowadzono cykl lekcji, których celem było przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii. Lekcje te przeprowadzono w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Przedmiotowe lekcje odbyły się w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, Zespole Szkół w Głogówku oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Tę ostatnią lekcję przeprowadził profesor Tomasz Boczar - Specjalista do spraw Technologii Energetyki Odnawialnej, pracownik naukowy Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej Politechniki Opolskiej. Młodzież w wielkim zainteresowaniem wysłuchała bardzo ciekawego wykładu dotyczącego źródeł i zastosowań energetyki odnawialnej. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z przeprowadzonych z uczniami spotkań.

29.06.2015r.

 • CORAZ BLIŻEJ KOŃCA PRAC
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

APPROACHING THE END OF WORK

The works related to "Thermomodernization of the School Complex in Głogówek" progress in accordance with the planned schedule of works. The contractor, which is owned by Barton company, should complete  their work by the end of July. However, if the current momentum is maintained, there is a chance that it will be completed as early as in June this year. We remind you that the project is scheduled for replacing old internal doors with new ones of high integrity and reduced heat transfer coefficient, thermal insulation of the ceiling in the unheated attic, replacing the existing central heating boilers for new pellets and wood chips powered ones, working in the weather and  time automation the replacement of the central heating installation for a new one with a high-efficiency transmission and regulation. In addition, the tank hot water heater will ne replaced with a new one, made in a low-energy building standard. The project will contribute to reducing carbon dioxide emissions and the use of the so-called renewable energy sources. The implementation of this work is possible thanks to the subsidy for the investment from the Financial Mechanism of the European Economic Area, 2009-2014 coming from Iceland, Liechtenstein and Norway.

Prace związane z „Termomodernizacją Zespołu Szkół w Głogówku” postępują zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót. Wykonawca, którym jest firma Barton powinien zakończyć prace do końca lipca. Jednak jeśli obecne tempo prac zostanie utrzymane to jest szansa na to, że zostaną one zakończone jeszcze w czerwcu bieżącego roku. Przypominamy , ze w ramach projektu zaplanowano wymianę starych drzwi wewnętrznych na nowe o podwyższonej szczelności oraz obniżonym współczynniku przenoszenia ciepła, docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianę istniejących kotłów centralnego ogrzewania na nowe zasilane pelletami i zrębkami, pracujące w automatyce pogodowej i czasowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania na nową o wysokiej sprawności regulacji i przesyłu. Ponadto wymieniony zostanie zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej na nowy, wykonany w standardzie budynku niskoenergetycznego. Przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz do wykorzystania tzw. odnawialnych źródeł energii. Realizacja tych prac jest możliwa dzięki dofinansowaniu inwestycji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

28.05.2015r.

 • PRACE W TOKU
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

WORK IN PROGRESS

Since January this year construction work is underway related to "Thermomodernization of the School Complex in Głogówek". According to the schedule of works in the first place work was taken up related to the thermal insulation of the ceilings above the auditorium and in the northern and southern wings of the building. The work related to the installation of new central heating boilers and replacement of the heating system will be carried out when the school does not require regular heating, which is probably in the summer months. According to the agreement with the contractor for work, the work should be completed by the end of July 2015. We attach a few photos documenting the progress of the work.

Od stycznia bieżącego roku prowadzone są prace budowalne związane z „Termomodernizacją Zespołu Szkół w Głogówku”. Zgodnie z harmonogramem robót w pierwszej kolejności podjęto się prac związanych z dociepleniem stropów nad aulą oraz w skrzydłach północnym i południowym budynku. Prace związane z instalacją nowych kotłów centralnego ogrzewania oraz wymianą instalacji c.o. zostaną przeprowadzone w momencie gdy szkoła nie będzie wymagać regularnego ogrzewania, czyli prawdopodobnie w miesiącach letnich. Zgodnie z umową z Wykonawcą robót prace powinny zostać zakończone do końca lipca 2015r. Dołączamy kilka zdjęć dokumentujących postęp robót.

22.04.2015r.

 • LEKCJE Z UCZNIAMI SZKÓŁ POWIATOWYCH
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

LESSONS WITH  DISTRICT SCHOOL STUDENTS

In the month of April the organization of lessons with school students from the district of Prudnik has been planned in which students are made aware of the environmental benefits of projects related to the use of renewable energy sources. The Prudnik district is planning to release promotional materials in a printed form (leaflets) which will be handed out during lessons.

W miesiącu kwietniu zaplanowano organizację lekcji z uczniami szkół z terenu Powiatu Prudnickiego, podczas których uczniowie zostaną uświadomieni na temat korzyści środowiskowych wynikających z realizacji projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Powiat Prudnicki planuje wydanie materiałów promocyjnych w formie drukowanej (ulotek), które będą rozdawane podczas lekcji.

13.03.2015r.

Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

TENDER RESOLVED

On 8 January 2015, at the District Office in Prudniku an agreement on the implementation of the investment task called "Thermomodernization of the Complex of Schools in Głogówek" was signed. The tender procedure relating to this case was announced  on November 25, 2014. In response to the announcement of the contract 7 contractors submitted their bids. On December 24, 2014, the information on selecting the best bid was published, which was submitted by JANUSZ BARTON, ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek. The bid met all the requirements and conditions set out in the Terms of Reference, and the proposed price was the lowest of all the non-rejection bids. The works in the Complex of Schools in Głogówek will begin as soon as January 2015.

Dnia 8 stycznia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku podpisana została umowa w sprawie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku”. Postepowanie przetargowe w tej sprawie ogłoszono 25 listopada 2014 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty złożyło 7 wykonawców. Dnia 24 grudnia 2014r. została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą złożył JANUSZ BARTON FIRMA BARTON, ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek. Oferta spełniła wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, a zaproponowana cena była najniższa spośród wszystkich spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Prace w Zespole Szkół w Głogówku rozpoczną się jeszcze w styczniu 2015r.

12.01.2015r.

 • PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI PROJEKTU
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

PREPARING FOR THE IMPLEMENTTION OF THE PROJECT

The Prudnik District is starting the project "Thermomodernization of the Complex of Schools in Głogówek" subsidized from the EEA 2009-2014 Financial Mechanism. At this time, the tender documentation is being prepared for the said task. After selecting the contractor of construction works a conference opening the project will be held. In the near future maaterials promoting the implementation of the project will be made in the form of posters and leaflets.

Powiat Prudnicki rozpoczyna realizację projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja przetargowa do przedmiotowego zadania. Po wyborze wykonawcy prac budowlanych zostanie zorganizowana Konferencja otwierająca projekt. W najbliższym czasie zostaną również wykonane materiały promujące realizację projektu w formie plakatów i ulotek.

30.09.2014r.

 • OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE
Flaga Wielkiej Brytanii

See the English version of this article

SUBSIDY RECEIVED

In the near future the Prudnik District will launch a project entitled "Thermomodernization of the Complex of Schools in Głogówek". In May 2014, we received information that the application submitted in the competition under the PL04 Operational Programme called "Saving energy and promoting renewable energy sources" of the EEA Financial Mechanism 2009-2014 was evaluated positively. The project subsidising agreement was signed on 11 August 2014.

W najbliższym czasie Powiat Prudnicki rozpocznie realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku”. Informację, że wniosek złożony w konkursie w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 został oceniony pozytywnie otrzymaliśmy w maju 2014r.  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 11 sierpnia 2014r.

11.09.2014r.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności