Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Bliżej rodziny i dziecka - II edycja


Logo projektu

Podejmij wyzwanie i usamodzielnij się w mieszkaniu chronionym

Mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną. Jest to jedno z zadań jakie realizuje Powiat Prudnicki w ramach projektu pn. " Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępcze - II edycja".

Osoba pełnoletnia opuszczająca np. placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą będzie mogła nauczyć się samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu w nowo wyremontowanym mieszkaniu, które składa się z 3 osobnych pokoi -salonu połączonego z kuchnią , łazienki i pomieszczenia gospodarczego.

Obecnie dostarczane jest wyposażenie mieszkania: meble do pokoi oraz kuchni, sprzęt RTV i AGD (telewizory, kuchenka mikrofalowa, kuchnia elektryczna, lodówka, wyposażenie kuchni (sztućce, talerze, miski, garki itp.,) łóżka, pościel i wszystkie niezbędne wyposażenie.

Przygotowaniem do samodzielnego życia zajmą się specjaliści z różnych dziedzin: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, opiekun mieszkania. Specjaliści nadzorują funkcjonowanie osoby mieszkającej mieszkaniu chronionym. Specjaliści dają takiej osobie wskazówki, porady, towarzyszą przy wykonywaniu zwykłych codziennych obowiązków, uczą planowania budżetu i wydatków domowych, dbałości o własne sprawy.

Osoby zainteresowane zapoznają się z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wytycznych dotyczących procesu usamodzielnienia zachęcamy do kontaktu z pracownikami PCPR w Prudniku tel. 77 436 91 25

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Samodzielne mieszkanie sprawia, że start w dorosłe życie jest łatwiejszy

Zakończył się remont pierwszego w Powiecie Prudnickim mieszkania chronionego. Mieszkanie powstało na bazie zasobów lokalowych powiatu. Koszt remontu wyniósł 265 tyś. zł, w ramach zadania wykonano:

 • roboty rozbiórkowe, murarskie i tynkarskie,
 • instalacje: wodną, kanalizacyjną,, centralne ogrzewanie, elektrykę,
 • montaż wentylacji,
 • demontaż i montaż drzwi i okien,
 • wykonano posadzki i izolacje,
 • położono płytki i panele,
 • wykonano obróbki blacharskie,
 • gładzie i malowanie.

Obiekt został docieplony i ogrodzony. Wykonano zagospodarowanie terenu (wykonanie chodników, schody, zagospodarowanie zieleni). Zapewniony został specjalistyczny nadzór wielobranżowego nad realizacja inwestycji.

Mieszkańcy prudnickiej placówki uzyskają wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków w połączeniu z treningiem umiejętności społecznych i uczenia zaradności życiowej. Młodzi ludzie będą mogli liczyć na pomoc specjalistów w rozwiązywaniu trudności życiowych; uzyskują wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjalne poprzez motywowanie do kontynuowania nauki, pomoc w przekwalifikowaniu się, w znalezieniu zatrudnienia i utrzymaniu się na rynku pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

Mieszkanie chronione zostanie uruchomione w ramach projektu " Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępcze - II edycja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Nowy środek transportu

Powiat Prudnicki zakupił samochód- autobus do przewozu min.16 osób dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Autobus zlikwiduje bariery komunikacyjne ośrodka i posłuży do wyjazdów integracyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Pozwoli a także wyjazdy do lekarzy i specjalistów.

Zakup środka transportu dokonano w ramach projektu " Bliżej Rodziny i Dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępcze - II edycja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

BUS

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf
 • Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VII Integracja społeczna, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

  Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo–wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r.

  Realizacja projektu odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W projekcie zaangażowanych jest 18 Partnerów w tym: Opolskie Centrum Dekokcjami Lokalnej FRLD, Fundacja Harmonia Życia, Powiat Opolski, Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Strzelecki, Powiat Prudnicki, Powiat Namysłowski, Gmina Zawadzkie, Gmina Praszka, Gmina Paczków, Gmina Dąbrowa, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Namysłów oraz Gmina Prószków.

  Powiat Prudnicki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

  Zadanie I. Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie prudnickim poprzez organizację:

  a) wyjazdowych 3-dniowych warsztatów poznawczo-terapeutycznych z elementami treningu umiejętności społecznych i socjoterapeutycznych dla osób usamodzielnianych i przebywających w pieczy zastępczej, mających na celu wzmocnienie ich kompetencji w wypełnianiu ról społecznych, dla max. 24 osób;

  b) cyklu sześciu, 1-dniowych rodzinnych spotkań i warsztatów rekreacyjno–twórczych, każdy dla 50 osób, mających na celu umożliwienie dzieciom i ich opiekunom nabycia większej samoświadomości w obszarze sfery myślenia, odczuwania i działania oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

  Zadanie II. Realizację indywidualnych programów usamodzielnienia poprzez: utworzenie mieszkania chronionego (ok.140 m2) dla 3 osób usamodzielnianych, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkanie powstanie na bazie zasobów powiatu prudnickiego (wkład własny-nieruchomość). Mieszkanie zostanie wyremontowane oraz wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz w komputery (pomoc w nauce). W ww. mieszkaniu, osoby usamodzielniane pod opieką specjalistów będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną - do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania.

  Zadanie III. Reorganizację placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego w powiecie prudnickim. Zadanie zakłada utworzenie 2 placówek opiekuńczo–wychowawczych spełniających wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. do 14 osób w powiecie prudnickim. Utworzenie ww. placówek nastąpi poprzez reorganizację obecnie funkcjonującej placówki opiekuńczo-wychowawczej z 28 miejscami. Placówki powstaną na bazie zasobów powiatu prudnickiego, tj. z zasobów powiatu zostaną przekazane 2 gotowe budynki, które w ramach projektu zostaną stosownie wyposażone, jak również z środków projektu zostanie zatrudniony dodatkowy, niezbędny personel - 5 wychowawców, celem zapewnienia całodobowej, pełnej opieki nad dziećmi umieszczonymi w dwóch nowo powstałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zadania zakupiony zostanie nowy środek transportu - bus przystosowany do przewozu m in. 16 osób, w tym osób niepełnosprawnych, na potrzeby dzieci z placówek (wyjazdy integracyjne , wydarzenia kulturalne i edukacyjne, wyjazdy do lekarza, lub na inne konsultacje, które koordynuje personel placówki).

  Na realizację zadania Powiat Prudnicki jako Partner Projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 090 196,06 PLN.

  Logo projektu2
  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: NPP
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności