Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktywny Samorząd

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W MODULE I i II PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Logo PFRON

Wniosek do pobrania i oświadczenia

Oświadczenia

Zaświadczenia

Wnioski

Moduł I

Moduł II

Dodatkwo

I. Nazwa programu

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

II. Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 • adresacie programu - należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie;
 • beneficjencie pomocy - należy przez to rozumieć adresata programu, który uzyskał dofinansowanie;
 • dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON udzieloną przez realizatora programu;
 • ewaluacji programu - należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;
 • monitorowaniu - należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;
 • osobie niepełnosprawnej - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
 • PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • programie (bez bliższego określenia) - należy przez to rozumieć pilotażowy program „Aktywny samorząd”;
 • udziale własnym - należy przez to rozumieć wkład finansowy, jaki wnioskodawca zobowiązany jest zaangażować w związku z dofinansowaniem;
 • osobach w wieku aktywności zawodowej - należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego;
 • wnioskodawcy - należy przez to rozumieć wnioskującego o dofinansowanie z tym, że:
  • w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny,
  • b. w przypadku pełnoletnich osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny;
 • wniosku - należy przez to rozumieć pisemny wniosek wnioskodawcy o przyznanie dofinansowania;
 • wymagalnych zobowiązaniach - należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął.

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

IV. Struktura programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
  • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  • Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

V. Cele programu

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
 3. Do oceny skuteczności działania programu przyjmuje się następujące główne wskaźniki ewaluacyjne:
  • rezultatu:
  • liczba osób niepełnosprawnych, dla których w wyniku uczestnictwa w programie zlikwidowane lub zmniejszone zostały bariery uniemożliwiające uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym lub w dostępie do edukacji,
  • liczba osób zaangażowanych w proces rehabilitacji, których kompetencje wzrosły w wyniku uczestnictwa w module szkolenia kadr,
  • wpływu – liczba osób niepełnosprawnych, których aktywność społeczna lub zawodowa wzrosła w wyniku uczestnictwa w programie.
 4. Ewaluację programu można przeprowadzić na reprezentatywnej próbie losowej przy użyciu uznanych w nauce metod ewaluacji, odrębnie dla każdego obszaru.

VI. Adresat programu

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

Obszar A:

 1. Zadanie 1:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Zadanie 2:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C:

 1. Zadanie 1:
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 2. Zadanie 2:>
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 3. Zadanie 3 i 4:
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

 1. Dotyczy
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
 2. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 3. Warunki uczestnictwa osób zaangażowanych w proces rehabilitacji, w szkoleniach organizowanych w ramach Modułu III programu:
  • spełnianie warunków rekrutacji ustalanych dla każdego cyklu szkoleń,
  • skierowanie na szkolenie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową.
 4. Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
  • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  • w module II - przerwa w nauce.
 5. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
  • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
  • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
 6. Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
  • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

VII. Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności:
  • kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
  • oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
  • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
  • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, dofinansowanie :
  • Zadanie 1 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3:
  • dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
 4. Zadanie 4:
  • dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  • refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
 5. Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 • Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

Moduł III – finansowanie kosztów szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

 1. Ten sam przedmiot pomocy, nie może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu oraz w ramach zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).
 2. Do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji programu, Zarząd PFRON zatwierdza dokument wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w danym roku. Dokument ten może być modyfikowany przez Zarząd PFRON.
 3. Dokument, o którym mowa w ust. 6 zawiera w szczególności:
  • wskazanie modułów, obszarów i zadań, które będą realizowane w danym roku,
  • wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w poszczególnych modułach,
  • wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach modułu I i II,
  • wysokość minimalnego udziału własnego w ramach modułu I,
  • sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania,
  • maksymalny koszt jednej opinii eksperta PFRON,
  • zakres pojęć dotyczących przedmiotu dofinansowania i kryteriów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w programie,
  • termin złożenia wystąpienia w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu.
 4. Dokument, o którym mowa w ust. 6 może także zawierać:
  • dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków,
  • preferencje przysługujące Wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków.

VIII. Warunki uczestnictwa realizatora w programie

 1. Realizatorem programu w module I i II jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu.
 2. Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji programu składa w tym zakresie oświadczenie i wystąpienie o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu oraz zawiera z PFRON wieloletnią umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.
 3. W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.

IX. Zasięg i okres realizacji programu

 1. Program realizowany jest od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
 2. Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.

X. Tryb postępowania

 1. Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.
 3. Program w module I i II jest realizowany przez samorząd powiatowy w oparciu o zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu, zatwierdzone przez Zarząd PFRON.
 4. PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.
 5. W przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek opiniowania przez eksperta PFRON, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta – lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w programie i przez Zarząd PFRON, dotyczących trybu postępowania i zasad dofinansowania stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

Moduł III jest realizowany przez PFRON w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoby do kontaktu

Katarzyna Benroth-Kurpiel
Gmach główny, piętro I, pokój 106
tel.: 77 438 17 06
Kontaktowy e-mail:

Elżbieta Krzesińska
Gmach główny, parter-biuro podawcze
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail:

Aleksandra Grzech
Gmach główny, piętro II, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail:

Agnieszka Zagórska
Gmach główny, piętro II, pokój 203
tel.: 77 438 17 23
Kontaktowy e-mail:


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności