Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Organizacja urzęduOrganizacja urzędu - wydziały

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

Zobacz zadania Wydziału

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1)    opracowywanie projektów m.in: Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Statutu Powiatu, Regulaminu Pracy,
2)    prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty,
3)     przyjmowanie, rej estracj a i załatwianie skarg i wniosków,
4)    prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
5)    inicjowanie działań usprawniających fazy i metody pracy oraz techniki zarządzania,
6)    prowadzenie obsługi sekretariatu,
7)    wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa oraz elektronicznej skrzynki podawczej- punktu obsługi klienta (biuro podawcze),
8)    gospodarowanie etatami i funduszem płac,
9)    wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:
a)    prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek
organizacyjnych zatrudnionych przez Starostę,
b)    wystawianie świadectw pracy, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych
rejestrów,
c)    prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania
stosunku pracy, przebiegu pracy, jubileuszy oraz odznaczeń,
10)     przyjmowanie i publikacja oświadczeń majątkowych dotyczących pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych, Radnych i członków Zarządu,
11)     koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
12)    prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi, stażami zawodowymi oraz pracami interwencyjnymi w Starostwie
13)    współdziałanie przy dokonywaniu ocen pracowników,
14)    kontrola i nadzór dyscypliny w Starostwie,
15)    współdziałanie w wykonywaniu zadań związanych z wyborami organów samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym kodeksem wyborczym i innymi ustawami oraz przeprowadzaniem referendum lokalnego,
16)    obsługa merytoryczna oraz techniczno-organizacyjna Zarządu,
17)    prowadzenie ewidencji uchwał i decyzji Zarządu, przekazywanie Wydziałom zadań z nich wynikających,
18)    obsługa merytoryczna oraz techniczno-organizacyjna Rady, komisji stałych, doraźnych Rady, zespołów kontrolnych oraz Przewodniczącego Rady,
19)    prowadzenie ewidencji uchwał Rady Powiatu, wniosków Radnych i wniosków Komisji przekazywanych Zarządowi (Staroście) do realizacji,
20)     prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady,komisji stałych, doraźnych oraz zespołów kontrolnych,
21)    prowadzenie rejestrów wniosków komisji Rady, radnych, a także egzekwowanie terminowej ich realizacji,
22)    wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w tych sprawach,
23)     wykonywanie czynności związanych ze współdziałaniem Rady i jej organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi,
24)    administrowanie budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi Starostwa,
25)    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizowanych zadań,
26)    koordynowanie oraz wspieranie wszelkich działań związanych z wdrażaniem Strategii, porozumień, planów itp.,
27)    koordynowanie spraw związanych z obsługą organizacyjną delegacji krajowych i zagranicznych,
28)    organizowanie prac porządkowych i gospodarczych,
29)    gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
30)    zabezpieczanie mienia oraz organizacja ochrony budynków,
31)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku powiatu,
32)    administrowanie budynkami, lokalami stanowiącymi zasób powiatowy i Skarbu Państwa w sprawach dotyczących naliczania i rozliczania czynszów oraz mediów,
33)    zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele biurowe,
34)    zaopatrzenie Starostwa w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,
35)    prowadzenie małej poligrafii i łączy telefonicznych,
36)    prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników,
37)    współdziałanie z Komisją Socjalną w zakresie spraw socjalnych pracowników Starostwa,
38)    planowanie wydatków związanych z technicznym zabezpieczeniem pracy Wydziałów,
39)    zapewnienie wykorzystania informatyki,
40)    zapewnienie obsługi informatycznej Wydziałów,
41)    administrowanie systemami informatycznymi,
42)    zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
43)    administrowanie stroną internetową powiatu i Biuletynem Informacji Publicznej,
44)     administrowanie siecią informatyczną Starostwa,
45)     współdziałanie z Referatem Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych przy pozyskiwaniu:
a)    środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych i zagranicznych,
b)    środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie m.in. likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, edukacyjnych itp. oraz tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
46)    współdziałanie z gminami i powiatami, samorządem województwa, z administracją rządową w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania projektów z Unii Europejskiej i innych programów pomocowych,
47)    dbałość o zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
SPRAWY OBYWATELSKIE
1)    podejmowanie skoordynowanych przedsięwzięć w celu zabezpieczania imprez masowych oraz wprowadzanie zakazu przeprowadzania imprez masowych,
2)    realizacja zadań i organizacja przedsięwzięć związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu,
3)    prowadzenie dokumentacji związanej z orzecznictwem powiatowej komisji lekarskiej,
4)    nadzór nad działalnością stowarzyszeń, prowadzenie ewidencji i rejestrów stowarzyszeń;
5)    prowadzenie rejestru fundacji,
6)    określenie zasad udzielania pomocy na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się poniesionych przez repatrianta,
7)    wnioskowanie o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantowi pomocy,
8)    realizacja zadań związanych z wypłatą kwoty stanowiącej równowartość pomocy przydzielonej repatriantowi,
9)    podejmowanie decyzji w sprawie przekazania zwłok do celów naukowych,
10)    wydawanie zezwoleń za sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy,
11)    organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium,
12)    współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych przy realizacji określonych zadań,
13)    przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
14)    prowadzenie spraw związanych z ustawą o likwidacji niepodjętych depozytów,
15)    prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
1)    współdziałanie w zakresie utrzymania na terenie Powiatu właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez koordynację przedsięwzięć Policji i Straży w tym zakresie,
2)    określanie na obszarze Powiatu zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ko ordynowanie j ego funkcj ono wania,
3)    prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Powiatu,
4)    budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu,
5)    organizowanie systemu łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu,
6)    określenie występujących i potencjalnych zagrożeń oraz prognozowanie tych zagrożeń,
7)    organizacja    i    zapewnienie    funkcjonowania    powiatowego    zespołu    zarządzania
kryzysowego,
8)    realizacja zarządzeń Starosty wydanych w sytuacjach kryzysowych przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
9)    opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
10)    koordynowanie realizacji procesu odbudowy,
11)     organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,    
12)    organizacja    i    zapewnienie    funkcjonowania    powiatowego    centrum    zarządzania
kryzysowego,
13)    monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i
porządkowo - ochronnych przy pomocy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,    
14)    opracowanie i aktualizacja powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
OBRONA CYWILNA
1)    realizowanie zadań obrony cywilnej mającej na celu zapewnienie ochrony ludności przebywającej na terenie Powiatu przed niebezpieczeństwami wynikającymi z klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska lub działań wojennych,
2)    realizacja wytycznych i zarządzeń Wojewody Opolskiego - szefa obrony cywilnej województwa w zakresie obrony cywilnej,
3)    prowadzenie działalności planistycznej i prac organizacyjnych,
4)    ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej dla organów samorządowych, instytucji, służb i inspekcji powiatowych,
5)    dokonywanie oceny stanu przygotowań OC na terenie Powiatu oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
6)    opracowywanie i aktualizacja powiatowego planu obrony cywilnej,    
7)    upowszechnianie społeczeństwu zagadnień z zakresu ochrony ludności i powszechnej samoobrony,
8)    planowanie i organizowanie ćwiczeń i szkoleń z zakresu obrony cywilnej,
9)    organizacja, koordynacja i nadzór w tworzeniu i przygotowaniu do działania formacji   obrony cywilnej,    
10)    zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
11)    współuczestniczenie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, awarii, likwidacji toksycznych środków przemysłowych poprzez realizację przedsięwzięć związanych z udziałem sił i
środków krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego i obrony cywilnej w akcjach, ratowniczych,
12)    planowanie i koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności z rejonów zagrożonych na i terenie Powiatu,
13)    ewidencjonowanie sprzętu obrony cywilnej i prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,
14)    organizacja, nadzór i koordynacja w zakresie rozbudowy bazy magazynowej przeciwpowodziowej i obrony cywilnej,
15)    kontrola realizacji zadań obrony cywilnej oraz koordynacja i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.
OBRONNOŚĆ
1)    realizacja określonych przez Wojewodę Opolskiego szczegółowych kierunków działania w zakresie zadań obronnych,
2)    przygotowanie propozycji decyzji Starosty do kierowania i realizacji przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze Powiatu,
3)    organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
4)    opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji planu akcji kurierskiej,
5)    współdziałanie z organem administracji wojskowej (WKU) w zakresie organizacji akcji kurierskiej na obszarze Powiatu,
6)    organizacj a i prowadzenie treningów akcj i kurierskiej,
7)    wykonywanie zleconych przedsięwzięć dotyczących zakwaterowania Sił Zbrojnych RP,
8)    współdziałanie w przygotowaniu organów administracji samorządowej w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
9)    koordynacja opracowania, aktualizacji i realizacji w Wydziałach i powiatowych jednostkach organizacyjnych zadań operacyjnych określonych w Planie operacyjnym funkcjonowania powiatu prudnickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
10)    organizacja, prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty,
11)    organizacja Systemu Stałego Dyżuru Starosty,
12)    organizacja Głównego Stanowiska Kierowania Starosty.

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

Zobacz zadania Wydziału

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA
1)    przygotowywanie materiałów do projektu budżetu Powiatu,
2)    opracowywanie proj ektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących budżetu,
3)    nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej, sporządzanie półrocznych informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz planów finansowych jednostek budżetowych,
4)    nadzór nad sporządzaniem rocznych planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,
5)    sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Powiatu,
6)    prowadzenie rachunkowości i księgowości budżetowej, pozabudżetowej, zobowiązań pieniężnych; rozliczanie oraz przekazywanie dotacji,
7)    obsługa finansowo-księgowa Starostwa,
8)    prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz rozliczanie ich inwentaryzacji,
9)    sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej miesięcznej i kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie funkcjonowania Starostwa, jednostek organizacyjnych i osób prawnych Powiatu,
10)    prowadzenie obsługi kasowej Starostwa i placówek oświatowych,
11)    prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa,
12)    ewidencja druków ścisłego zarachowania,
13)    rozliczanie rachunków gotówkowych, bezgotówkowych, sporządzanie list płac, wszelkiego rodzaju zasiłków, rozliczanie delegacji, wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
14)    rozliczanie podatku VAT,
15)    prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników Starostwa,
16)    dokonywanie okresowych i rocznych analiz budżetu,
17)    nadzór i kontrola nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych Powiatu,
18)    przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie rozliczeń,
19)    realizacja środków finansowych z Unii Europejskiej,
20)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Współdziałanie z Referatem Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek oświatowych w zakresie wykonywania czynności o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r, o rachunkowości w związku z art. 5 ust. 9 oraz ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1)    przygotowywania materiałów do projektu budżetu jednostek organizacyjnych oświaty,
2)    sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych z realizacji planów finansowych,
3)    prowadzenia rachunkowości i księgowości budżetowej, zobowiązań pieniężnych i należności odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej oświaty,
4)    prowadzenia ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych jednostek organizacyjnych oświaty oraz rozliczanie inwentaryzacji,
5)    sporządzania sprawozdawczości budżetowej miesięcznej i kwartalnej, półrocznej i rocznej w zakresie jednostek organizacyjnych oświaty,
6)    prowadzenia ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla placówek oświatowych,
8)    rozliczania rachunków gotówkowych i bezgotówkowych, sporządzania list płac, wszelkiego rodzaju zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne, podatków, rozliczania delegacji, wystawiania zaświadczeń o zarobkach,
9)    rozliczania podatku VAT,
10)    prowadzenia ewidencji wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych,
11)    nadzoru i kontroli nad realizacją planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty,
12)    przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie rozliczeń,
13)    realizacji środków finansowych z Unii Europejskiej.

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Zobacz zadania Wydziału

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
1)    prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a)    ewidencji gruntów i budynków,
b)    geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu,
c)    gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2)     tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,    
szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych zapewniającej    
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000,
3)    tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne
i mapy zasadnicze) w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000,    
4)    przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie
map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości,
5)    zakładanie osnów szczegółowych,
6)    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7)    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
8)    udzielanie    informacji    o    posiadanym    państwowym    zasobie    geodezyjnym
i kartograficznym, sposobach jego wykorzystania i udostępniania,
9)    przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
10)    koordynacja realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac,
11)    udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu,
12)    naliczanie   opłat   za   czynności   geodezyjne   i   kartograficzne, sporządzanie dokumentów finansowych, prowadzenie obsługi kasowej oraz udzielanie informacji i udostępnianie danych z zasobu
13)     kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod    
względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,    
14)    modernizacja i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
15)    ewidencja, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przejętych do zasobu,
16)    ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeb realizacji niezbędnych prac,
17)    wyłączanie dokumentów z zasobu.

Wydział Oświaty i Zdrowia

Zobacz zadania Wydziału

OŚWIATA
1)    zapewnianie warunków działania szkoły lub placówki oświatowej,
2)    zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w szkołach i placówkach oświatowych,
3)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły lub placówki oświatowej,
4)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
5)    realizacja zadań z zakresu wykonywania remontów w szkołach i placówkach oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
6)    sprawowanie nadzoru nad właściwym wyposażeniem szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
7)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowością dysponowania przyznanymi szkołom i placówkom oświatowym środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
8)    współpraca w zakresie organizacyjnym i porządkowym z Referatem Obsługi Finansowo -   Księgowej Szkół i Placówek Oświatowych w sprawach:
a)    terminowego sporządzania materiałów do projektu budżetu,
b)    terminowego sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych z realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty, na podstawie ewidencji księgowej,
c)    terminowego przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku trwałego i obrotowego, w tym weryfikacji sald należności,
d)    sporządzania list płac na podstawie terminowo przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych umów, materiałów, wykazów, rozliczeń godzin ponadwymiarowych,
e)    oceny zasadności wydatków na zakupy i usługi w szkołach i placówkach oświatowych,
f)    kontroli realizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty,
g)    przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, zgodności ilości realizowanych przez nauczycieli godzin z arkuszem organizacyjnym i aneksami do arkusza,
9)    przygotowywanie porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach określenia zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania,
10)    prowadzenie działań w ramach współpracy z organem nadzoru pedagogicznego oraz związkami zawodowymi,
11)    przygotowywanie projektów uchwał określających zasady rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
12)    przygotowywanie projektów uchwał określających zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i przyznawania zwolnienia od realizacji zajęć dydaktycznych dyrektorowi i nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze,
13)    przygotowywanie projektów uchwał określających tygodniowy wymiar godzin nauczycieli dla których nie ustalono pensum w Karcie Nauczyciela (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi).
14)    realizacja zadań związanych z zakładaniem i likwidacją szkół i placówek,
15)    realizacja zadań związanych ze zwiększaniem wynagrodzenia nauczycielom w szkołach i placówkach,
16)    przygotowywanie projektów uchwał dotyczących planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych,
17)    realizacja zadań związanych z powoływaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
18)    realizacja zadań związanych z powoływaniem rad oświatowych,
19)    przygotowywanie dokumentacji związanej z ustalaniem składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej,
20)    realizacja zadań związanych z założeniem szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
21)    przygotowywanie dokumentacji związanej z łączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespoły i ich wyłączania,
22)    prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
23)    przygotowywanie dokumentacji w sprawie nadania lub cofnięcia szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
24)    realizacja zadań związanych z możliwością dotowania niepublicznych szkół i placówek,
25)    przygotowywanie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,
26)    wykonywanie zadań związanych z możliwością zakładania i prowadzenia publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i zakładów kształcenia nauczycieli,
27)    rezerwowanie w budżecie Powiatu środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz występowanie do Zarządu w sprawach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
28)    przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
29)    realizacja zadań związanych z powoływaniem i udziałem w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
30)    sprawdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,
31)    organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
32)    zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod,
33)    zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
34)    kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
35)    sprawozdawczość oświatowa SIO oraz nadzór nad rzetelnością podawanych danych przez jednostki organizacyjne Powiatu,
36)    nadzór nad przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
37)    realizacja zadań związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej w formie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe,
38)    tworzenie lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
39)    dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły i placówki,
40)    nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowej normy zajęć dydaktycznych,
41)    przygotowywanie regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki | pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny j ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach j prowadzonych przez Powiat Prudnicki,
42)    przygotowywanie planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
43)    przygotowanie regulaminu dofinansowywania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
44)    pozyskiwanie i realizacja środków finansowych z Unii Europejskiej w zakresie projektów dotyczących zadań oświatowych,
45)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

OCHRONA ZDROWIA
1)    realizacja zadań związanych z wykonywaniem uprawnień podmiotu tworzącego dla powiatowych jednostek i placówek ochrony zdrowia,
2)    wykonywanie zadań związanych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej, likwidacją, przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
3)    realizacja zadań związanych z przygotowywaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
4)    przygotowywanie dokumentacji związanej z ustaleniem składu rad społecznych samodzielnych publicznych zespołów opieki zdrowotnej,
5)    wykonywanie zadań związanych z możliwością zwiększenia majątku publicznego zakładu opieki zdrowotnej poprzez dotacje z budżetu Powiatu,
6)    wykonywanie obowiązku zgłaszania organom inspekcji sanitarnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie oraz zgonów na choroby zakaźne natychmiast po otrzymaniu o nich wiadomości,
7)    wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem projektów uchwał w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie,
8)    sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych tej ustawy,
9)    prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia tj.: promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką prozdrowotną, zwalczaniem patologii społecznych, w tym uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy,
10)    przekazywanie danych do Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego,
11)    opracowywanie i aktualizacja Planu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
12)    opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
13)    pozyskiwanie i realizacja środków finansowych z Unii Europejskiej w zakresie projektów dotyczących ochrony zdrowia,
14)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY
1)    zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury,
2)    wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,
3)    ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,
4)    przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,
5)    opracowywanie i aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
6)    współdziałanie z właściwymi jednostkami w sprawach związanych z umieszczeniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków informujących o tym, iż zabytek podlega ochronie,
7)    wnioskowanie do Ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie przyznania odznaki „za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8)    mecenat nad działalnością kulturalną,
9)    ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,
10)    prowadzenie działalności kulturalnej - tworzenie instytucji kultury oraz muzeów,
11)    organizowanie i prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej,
12)    zapewnienie warunków działania i rozwoju bibliotek.

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3) prowadzenie ewidencji klubów sportowych (stowarzyszeń),
4) realizacj a zadań związanych z powołaniem rady sportu,
5) realizacja zadań związanych z określeniem szczegółowych zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
6) realizacja zadań związanych z określeniem zasad przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
7) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków technicznych do jej rozwoju,
8) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach we współpracy z gminami, samorządem wojewódzkim i instytucjami centralnymi,
9) współpraca z organizacjami terytorialnymi zajmującymi się organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób w górach i na wodach,
10) organizacja i współorganizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym.

Wydział Administracji Budowlanej

Zobacz zadania Wydziału

1)    prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i 19a Prawa budowlanego, a także przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do nich danych, (Elektroniczny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestr zgłoszeń - system RWDZ prowadzony jest zgodnie z rejestrem wprowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego),
2)    prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
3)    publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgłoszeniach budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i 19a Prawa budowlanego,
4)    przekazanie bezzwłocznie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
a)    kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b)    kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
c)     kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego,
5)    uczestnictwo na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnienie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
6)    przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów, o których mowa w pkt 2 do organu wyższego stopnia —Wojewody Opolskiego,
7)    przekazywanie kopii decyzji o pozwolenie na budowę, do wiadomości organom, które wydały decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
8)    przekazanie do wiadomości kopii decyzji o pozwoleniu na budowę pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części do organu podatkowego właściwego w sprawcach podatku od nieruchomości,
9)    prawo do otrzymania kopii uchwalonego przez gminę planu miejscowego,
10)    prowadzenie, w granicach swojej właściwości, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
11)    uczestniczenie w opiniowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
12)    sprawdzanie zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
13)    kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
14)    sprawdzanie projektów budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, w zakresie określonym w Prawie budowlanym,
15)    dopuszczenie lub odmowa dopuszczenia w projektach budowlanych odstępstw od przepisów techniczno — budowlanych,
16)    przygotowanie i przekazywanie do ministerstwa wniosków inwestorów o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
17)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę,
18)    nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia o zamiarze wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
19)    wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
20)    nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,
21)    przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego,
22)    nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów do zgłoszenia o zamiarze rozbiórki obiektu budowlanego,
23)    wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, w sprawach związanych ze zgłoszeniem zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego,
24)    nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu, objętego obowiązkiem zgłoszenia,
25)    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę,
26)    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych, w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych (w części dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału działek, wspólnie z Wydziałem Geodezji (...),
27)    nakładanie, w drodze postanowienia, obowiązku skompletowania projektu budowlanego, uzupełnienia o brakujące opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz usunięcia stwierdzonych w projekcie nieprawidłowości,
28)    wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
29)    wydawanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę z określeniem niezbędnych warunków, jakie muszą być spełnione przy realizacji budowy i po jej zakończeniu,
30)    wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
31)    wydawanie decyzji uchylających decyzje o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
32)    przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów budowy,
33)    przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora,
34)    wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych oraz określanie warunków korzystania z tego prawa,
35)    wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,
36)    przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
37)    współpraca i współdziałanie z innymi wydziałami, jednostkami, organami w sprawach z zakresu Prawa budowlanego,
38)    wydawanie dzienników budowy,
39)    prowadzenie rejestru dzienników budowy,
40)    prowadzenie rejestru rachunków wystawianych przez Wydział za dzienniki budowy,
41)    wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,
42)    wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domów jednorodzinnych (dla celów dodatku mieszkaniowego),
43)    prowadzenie obowiązującej statystyki,
44)    wnioskowanie o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
45)    wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
46)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Zobacz zadania Wydziału

REJESTRACJA POJAZDÓW
1)    wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych (w tym trzeciej tablicy rejestracyjnej), znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych i kart pojazdu,
2)    wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz nalepek tymczasowych na dojazd na badanie techniczne, do remontu lub wywozu za granicę,
3)    przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
4)    wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia dokumentu,
5)    dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa,
6)    dokonywanie zmian w dowodzie rejestracyjnym,
7)    wydawanie karty pojazdu oraz wtórników kart pojazdów w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży,
8)     dokonywanie wpisu w kartach pojazdów o nabyciu pojazdu (zmiana właściciela),
9)    wyrejestrowanie pojazdów w przypadku: - demontażu pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu za granicę, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,
10)    przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,
11)    wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu z ruch pojazdów,
12)    wydawanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej pojazdu (numer nadwozia), wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej dla pojazdu,
13)    przyjmowanie od Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych i innych uprawnionych organów zatrzymanego , dowodu rejestracyjnego,
14)    zwracanie dowodu rejestracyjnego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
15)    wydawanie decyzji w zakresie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz decyzji o odmowie rejestracji pojazdów,
16)    wydanie zaświadczeń,
17)    wydawanie wtórników tablic lub tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia, zagubienia oraz kradzieży, wydawanie wtórników nalepek kontrolnych,
18)    kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w zakresie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska lub w celu ustalenia danych technicznych,
19)    ewidencja i prowadzenie spraw dotyczących rejestracji pojazdów w systemie informatycznym „Pojazd”,
20)    wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec,
21)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału

KIEROWANIE POJAZDAMI
1)    wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy) w drodze decyzji,
2)    występowanie do ewidencji EUCARIS o weryfikację osoby lub uprawnienia osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy,
3)    wydawanie skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem,
4)    wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ważności prawa jazdy oraz w przypadku nie wykonania badań, na które zostali skierowani posiadacze prawa jazdy w związku z art. 99,
5)    przyjmowanie od Policji i innych uprawnionych organów zatrzymanego prawa jazdy,
6)    przyjmowanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora i sąd,
7)    prowadzenie spraw z zakresu orzeczonych środków karnych w postaci zakazu, prowadzenia pojazdów,     wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień i skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwającym zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
8)    wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny które spowodowały jego cofniecie,
9)    wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień i skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku nasuwającym zastrzeżenia c do stanu zdrowia,
10)    wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,
11)    wydawanie wtórników prawa jazdy w przypadku zagubienia, kradzieży, całkowitego zniszczenia, przyjmowanie oryginału prawa jazdy w przypadku jego odnalezienia po uzyskaniu wtórnika,
12)     przyjmowanie oświadczeń strony o zagubieniu lub kradzieży prawa jazdy i wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
13)    prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,
14)    zatrzymywanie praw jazdy dłużników alimentacyjnych w drodze decyzji,
15)    żądanie i przyjęcie akt,
16)     rejestrowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
17)    prowadzenie postępowań o cofnięcie uprawnień w przypadku negatywnych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych,
18)    wydawanie interesantom praw jazdy wyprodukowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,
19)    ewidencjonowanie i prowadzenie spraw dotyczących wydania uprawnień w systemie informatycznym
”Kierowca”,
20)    kierowanie na badanie psychologiczne w związku z uczestnictwem w wypadku drogowym,
21)    zatrzymywanie prawa jazdy w związku z niewykonaniem badań,
22)    zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym lub przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc oznaczoną w dowodzie rejestracyjnym,
23)    przekazywanie do organu zagranicznego w przypadku zatrzymania prawajazdy obcokrajowcowi,
24)    prowadzenie postępowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym,
25)    wydawanie profili dla kandydatów na kierowcę,
26)    występowanie z wnioskami oraz udzielanie odpowiedzi na wnioski dot. danych osobowych,
27)    wydawanie zezwoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
28)    prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń,
29)    kierowanie na badanie lekarskie oraz na badanie psychologiczne w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów,
30)    dokonywanie wpisów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego,
31)    prowadzenie korespondencji z organami zagranicznymi - potwierdzanie praw jazdy, odsyłanie wymienionych dokumentów do właściwego organu,
32)    prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
33)    archiwizowanie dokumentacji osób zmarłych po otrzymaniu wykazów oraz wykreślanie ich w rejestrach,
34)    przekazywanie Wojewodzie zbiorczego sprawozdania z terenu powiatu z wykonania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami do dnia 28 lutego każdego roku za rok poprzedni,
35)    prowadzenie ewidencji instruktorów,
36)    kierowanie kandydatów na instruktorów na egzamin,
37)    wydawanie i przedłużanie legitymacji instruktora.

REJESTRY DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
1)    prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
2)    dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na wniosek przedsiębiorcy,
3)    wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
4)    wydawanie decyzji administracyjnej o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru,
5)    przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
6)    prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacj e kontroli pojazdów,
7)    dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów na wniosek przedsiębiorcy,
8)    wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
9)    wydawanie decyzji administracyjnej o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru,
10)    przeprowadzanie kontroli i nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
11)    wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych,
12)    prowadzenie ewidencji diagnostów z terenu Powiatu Prudnickiego,
13)    wydawanie decyzji administracyjnej o cofnięciu diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.

TRANSPORT
1)    wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2)    wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
3)    wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
4)    wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
5)    wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy na potrzeby własne,
6)    wydawanie zezwoleń na przewozy regularne osób w kraj owym transporcie drogowym,
7)    wydawanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym,
8)    wydawanie wypisów z licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewozy drogowe,
9)    stwierdzenie wygaśnięcia i cofnięcia licencji, zezwoleń i zaświadczeń,
10)    przyjmowanie od przewoźników zgłoszeń zmiany danych zawartych w licencji, zezwoleniu i świadczeniu na wykonywanie przewozów drogowych,
11)    współdziałanie z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczaniu przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego,
12)    przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zwolnień,
13)    przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni,
14)    przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia co najmniej raz na 5 lat,
15)    wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień oraz cofniecie licencji lub zezwolenia,
16)    przygotowanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:
a)    śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia w jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
b)    połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
c)    przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego, zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,
17)    przeprowadzanie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką,
18)    uzgadnianie planowanego przebiegu linii komunikacyjnej na obszarze Powiatu przy przewozach regularnych osób,
19)    koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
20)    prowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
21)    ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej,
22)    wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązku przewozu przez przewoźnika,
23)    nałożenie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
24)    opiniowanie wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,
25)    opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,
26)    współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaciągnięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyny wypadków lotniczych oraz brania udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego,
27)    wyznaczanie na terenie powiatu jednostek upoważnionych do usuwania z dróg pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia wydanej przez Policję w oparciu o art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
28)    wyznaczanie na terenie Powiatu jednostek prowadzących parkingi strzeżone dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących opłat za holowanie i parkowanie pojazdów na tych parkingach,
29)    prowadzenie postępowań w sprawie przepadku pojazdów usuniętych z drogi na parking strzeżony na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nieodebranych przez właściciela na rzecz powiatu,
30)    wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,
31)    wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu i zapłacie kosztów usuwania, przechowywania, oszacowania oraz sprzedaży lub zniszczenia pojazdu,
32)    wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych o wymiarach większych od dopuszczalnych dla pojazdów samochodowych, pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych lub przyczep specjalnych,
33)    wykonywanie zadań w zakresie organizowania transportu publicznego.

ZARZADZĄNIE RUCHEM NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH
1)    przygotowanie projektów organizacji ruchu lub zmiany tej organizacji,
2)    sprawdzanie projektów organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz sporządzanie decyzji zatwierdzających,
3)    wydawanie zatwierdzeń czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych na podstawie przedłożonych wniosków i projektów,
4)    wydawanie zatwierdzeń zmian stałej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych na podstawie przedłożonych wniosków i projektów,
5)    opiniowanie wniosków i projektów zmiany stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych krzyżujących się z drogami gminnymi lub powiatowymi,
6)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach),
7)    opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
na drogach wojewódzkich i krajowych krzyżujących się z drogami gminnymi lub powiatowymi,
8)    kontrola wykonania zmiany stałej organizacji ruchu przez wnioskodawcę w zgłoszonym terminie.

 

Wydział Inżynierii

Zobacz zadania Wydziału

ZARZĄDZANIE DROGAMI
1) opracowywanie projektów planów rozbudowy sieci drogowej, oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) przygotowanie planów w zakresie:
a) budowy, przebudowy i remontów dróg,
b) robót utrzymaniowych na drogach,
3) koordynacja robót w pasie drogowym, w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam umieszczanych w pasie drogowym,
4) naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego,
5) naliczanie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych,
6) ochrona pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich, utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,
7) współdziałanie z innymi podmiotami w zarządzaniu drogami,
8) gospodarka gruntami wchodzącymi w skład pasa drogowego,
9) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynowanie pracami zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych,
10) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
11) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
13) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
14) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla , ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie 1 zagrożenie osób lub mienia,
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazdy pojazdów o masie większej od dopuszczalnej,
17) przygotowanie i realizacja inwestycji i remontów w zakresie pasa drogowego, w tym:
a) opracowywanie dla poszczególnych inwestycji i remontów, w miarę ustalonych potrzeb: programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych,
b) wykonywanie uproszczonych dokumentacji z uwzględnieniem programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych, dla prac > remontowych,
c) sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę rozliczenia wykonywanych zadań, w | tym OT i PT,
d) sporządzanie przedmiarów i kosztorysów na roboty budowlane prowadzone przez Wydział,
e) opracowanie specyfikacji technicznych dla celów przetargowych, z uwzględnieniem podziału do i ponad 30 000 euro, na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych z uwzględnieniem programów użytkowych, wytycznych, założeń techniczno - funkcjonalnych, oraz przekazywanie ich do pracownika do zamówień publicznych celem wszczęcia postępowania przetargowego na zadania prowadzone przez Wydział,
f) przygotowywanie projektów umów na wykonanie dokumentacji projektowych, ekspertyz, realizację robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych oraz inne usługi w ramach utrzymania i konserwacji pasa drogowego,
g) przeprowadzanie procedury zlecania sporządzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji i remontów do 30 000 euro,
h) nadzór na wykonaniem dokumentacji projektowych, odbiory dokumentacji, dokonywanie zgłoszeń, uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych, weryfikacji kosztów, sprawdzanie faktur za wykonane prace,
i) nadzór i koordynowanie realizacji zadań remontowych i inwestycji, w tym przeprowadzanie procedur, nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, odbiory, sprawdzanie i opisywanie faktur za wykonane prace, przeglądy gwarancyjne, egzekwowanie usuwania wad w okresie gwarancji,
j) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów,
18) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat.

UTRZYMANIE BUDYNKÓW NIE PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD INNYM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU
1) opracowywanie planów remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji budynków,
2) przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków, prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla budynków,
3) wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych w budynkach.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z TRWAŁYMI ZARZĄDCAMI W ZAKRESIE REMONTÓW I INWESTYCJI BUDYNKÓW
1) współdziałanie w sprawach związanych z przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem finansowym inwestycji i remontów realizowanych ze środków własnych i obcych w zakresie:
a) przygotowywania dokumentacji dla zadań prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
b) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań, w tym przygotowywanie projektów umów,
c) udział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
d) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej wykonywanych zadań,
2) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,
3) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji na pozyskanie środków pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, realizacja i rozliczanie projektów drogowych i inwestycyjnych,
4) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
1) wnioskowanie, opiniowanie i uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) wnioskowanie, opiniowanie i uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Samodzielne Referaty

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Zobacz zadania tego Referatu

GOSPODARKA ODPADAMI
1) wydawanie lub odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstałych w związku z eksploatacją instalacji,
2) wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów,
3) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
4) prowadzenie rejestru przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na i zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
5) cofanie w drodze decyzji bez odszkodowania zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy o odpadach lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem.

GOSPODARKA WODNA
1) ustalanie linii brzegowej wód nie będących wodami wewnętrznymi, wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi,
2) wydawanie decyzji w sprawie ustanowienia stref ochronnych urządzeń pomiarowych,
3) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z terenów przeciwpowodziowych oraz z ustalonych stref ochronnych urządzeń pomiarowych,
4) ustalanie osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami spółki wodnej wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej w przypadku jeżeli odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
5) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
6) cofanie, stwierdzenie wygaśnięcia i ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych,
7) wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego,
8) ustalanie decyzją wysokości odszkodowania będącego przedmiotem wydanego pozwolenia wodnoprawnego,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
10) ustanawianie w drodze decyzji strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
11) ustalanie w drodze decyzji podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją wód,
12) wydawanie decyzji ustalających zakres i termin wykonywania obowiązków utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
13) wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w gospodarce wodnej z możliwością unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań oraz wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności,
14) ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb pomiarowych,
15) wydawanie decyzji legalizujących urządzenia wodne,
16) rozgraniczanie gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego,
17) przyjmowanie zgłoszenia zadań nie wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA
1) przygotowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportów z ich wykonania,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
4) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,
5) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych,
6) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, a może negatywnie oddziaływać na środowisko,
7) wydawanie pozwoleń zintegrowanych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na emitowanie hałasu do środowiska, na emitowanie pól elektromagnetycznych,
8) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi i jej rekultywacja,
9) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z przepisów,
10) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
11) wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
12) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
2) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
3) wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa,
4) przygotowywanie uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.

GEOLOGIA
1) udzielanie, odmowa i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
2) wymierzanie opłat za wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywanie uprawnień z tytułu koncesji,
4) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych w zakresie wykonywanych zadań,
5) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.

ŁOWIECTWO
1) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy oraz właściwej Izby Rolniczej,
2) wydawanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
3) wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

LEŚNICTWO
1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nadleśniczemu Lasów Państwowych,
3) określanie zadań właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w przepisach,
4) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa,
5) przyznawanie środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę w związku z odnowieniem lub przebudową drzewostanu,
6) po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów,
7) po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzenie uproszczonego planu urządzania lasów,
8) nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
9) dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,
10) naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów i prowadzenie upraw leśnych, przenoszenie ekwiwalentu na nowego nabywcę gruntu, wstrzymywanie wypłaty ekwiwalentu,
11) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna,
12) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
13) zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot gruntowych,
14) zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
15) przyznawanie z budżetu państwa środków w braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych, spowodowanych czynnikami biotycznymi oraz abiotycznymi zagrażających trwałości lasów.

OCHRONA PRZYRODY
1) prowadzenie rejestru zwierząt chronionych przepisami U.E (cites). Nie dotyczy ogrodów botanicznych i zoologicznych,
2) wydanie zaświadczeń o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 3,
3) w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów i ustalanie opłaty oraz kary administracyjne za usuwanie drzew i krzewów.

OCHRONA ZWIERZĄT
Opiniowanie wniosków w sprawie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1)    gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
2)    gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu,
3)    sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, udostępnianie nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu,
4)    dokonywanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na cele publiczne lub związane z realizacją zadań przez gminy,
5)    przyjmowanie przez Skarb Państwa lub Powiat darowizny nieruchomości od gminy lub innych osób prawnych bądź fizycznych,
6)    dokonywanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu,
7)    oddawanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub stanowiących własność Powiatu w trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych,
8)    wyrażanie zgody na przekazanie trwałego zarządu między j ednostkami organizacyjnymi,
9)     orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu oraz zwrocie poniesionych nakładów,
10)    przyjmowanie wniosków od organów likwidujących jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,
11)    aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub trwałego zarządu nieruchomości gruntowych i budynków,
12)    wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu zarządu oraz wypowiadanie stawki procentowej użytkownikom wieczystym w przypadku zmiany sposobu korzystania z nieruchomości,
13)    ustalanie innego terminu uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
14)    składanie wniosków do wojewody w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
15)    wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
16)    udzielanie bonifikaty od opłat rocznych osobom fizycznym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wykorzystywanego na cele mieszkaniowe o ile dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia,
17)    wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd lub użytkowanie wieczyste posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu wydanymi w formie przewidzianej prawem,
18)    orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, o zwrocie odszkodowania, o zwrocie nieruchomości zamiennej,
19)    zwalnianie nieruchomości zamiennej od obciążeń,
20)    udzielanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,
21)    wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz innych urządzeń technicznych,
22)    ustalanie odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości,
23)    wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne gruntów Skarbu Państwa w prawo własności oraz ustalanie odpłatności z tego tytułu,
24)    składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wpis prawa własności,
25)    orzekanie o nadaniu gospodarstwa,
26)    ustalanie granic nadanego gospodarstwa rolnego, szacunku oraz składanie wniosku o założenie księgi wieczystej oraz wpis własności,
27)    przekazywanie w drodze protokołu nieruchomości rolnych dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
28)    przekazywanie w zarząd gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia,
29)    orzekanie o przeniesieniu własności działki gruntu, jej wielkości oraz ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
30)    orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu przyznanej do użytkowania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego,
31)    orzekanie o przyznaniu własności działki gruntu obejmującej budynki mieszkalne i gospodarcze przyznane do korzystania z tytułu przekazanego na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego,
32)    wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,
33)    wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone na pas drogowy na rzecz odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego,
34)    wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy,
35)    wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Wydziału.

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH
1)    wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
2)    ustalanie należności oraz opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
3)    wydawanie decyzji o naliczeniu opłat karnych w razie niewykonania obowiązk u zdjęcia oraz wykorzystania próchnicznej warstwy gleby,
4)    wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków rolnych w celu przeciwdziałania erozji gleb,
5)    przeprowadzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
6)    podejmowanie decyzji w zakresie rekultywacji i zagospodarowania,
7)    kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
8)    wydawanie karnych decyzji z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej niezgodnie z przepisami ustawy oraz nie wykonania w terminie obowiązku rekultywacji gruntów,
9)    zawiadamianie o wysokości opłaty rocznej na początku każdego roku - najpóźniej do końca kwietnia,
10)    wnioskowanie o przyznanie środków na rekultywację gruntów zdewastowanych,
11)    prowadzenie sprawozdawczości w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych.

 

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Zobacz zadania tego Referatu

1) przygotowanie wszelkiej dokumentacji (wniosków, projektów, programów) na pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych i zagranicznych,
2) pozyskiwanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie m.in. likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych oraz tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
3) realizacja i rozliczenie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych,
4) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania sprawozdań oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu pozyskanych i wykorzystywanych środków z Unii Europejskiej,
5) udzielanie pomocy Wydziałom przygotowującym projekty, formularze aplikacyjne,
6) współdziałanie z gminami i powiatami, samorządem województwa, z administracją rządową w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania projektów z Unii Europejskiej i innych programów pomocowych,
7) przygotowanie materiałów informacyjnych aktualizujących stronę internetową Powiatu w zakresie możliwości dofinansowania projektów z Unii Europejskiej oraz pozyskiwania i wykorzystania środków przez Powiat,
8) przygotowanie materiałów niezbędnych do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu, promocją powiatu i ustaleniem kierunków rozwoju Powiatu oraz współpracę zagraniczną,
9) koordynowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z wdrożeniem uchwalonych przez Radę Strategii, planów, programów, a w szczególności poszukiwania zewnętrznych możliwości finansowania zadań Powiatu,
10) uczestniczenie i organizacja szkoleń, narad, konferencji i warsztatów w zakresie promocji Powiatu,
11) przygotowanie materiałów promocyjnych i wykonywanie innych czynności związanych z promocją Powiatu,
12) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyznaniem odznaczeń (wyróżnień) o zasięgu powiatowym oraz wykonywanie obsługi techniczno- organizacyjnej w tym zakresie,
13) rozpoznawanie wniosków w zakresie udzielania informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
15) prowadzenie spraw dotyczących godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej a także herbu, flagi i pieczęci Powiatu,
16) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami lokalnymi, Lokalnymi Punktami Informacji o Funduszach Europejskich i innymi Powiatowymi Centrami Informacj i Europejskiej i Gospodarczej,
17) dystrybucja informacji europejskiej i gospodarczej,
18) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie działania Referatu.

Samodzielne Stanowiska Pracy

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zobacz zadania

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy' o ochronie informacji niejawnych.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Zobacz zadania

Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

  a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

  b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust.  2 ustawy o ochronie danych osobowych , oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

  c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

 2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy.

Zespół Radców Prawnych

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady, Zarządu,
 2. opiniowanie projektów zarządzeń Starosty,
 3. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla Starosty, Naczelników Wydziałów,
 4. opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez powiat,
 5. prowadzenie spraw cywilnych, administracyjnych, w sprawach z zakresu prawa pracy,
 6. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach dotyczących powiatu,
 7. informowanie na bieżąco o obowiązujących przepisach prawa dotyczących zadań wykonywanych przez powiat,
 8. opiniowanie spraw związanych z umarzaniem wierzytelności,
 9. udzielanie porad prawnych w zakresie prowadzonych spraw.

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) sporządzanie zbiorczego wykazu zamówień publicznych,
2) sprawdzanie poprawności i kompletności wniosków o wszczęcie postępowań,
3) uzgadnianie z kierownikiem zamawiającego sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów ocen ofert, wysokość wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach, celem umieszczenia ich na portalu internetowym UZP, na tablicy ogłoszeń Starostwa, w BIP, oraz - jeśli zachodzą przesłanki, w BUOPWE,
5) przygotowywanie i zawiadamianie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacji do zamieszczenia w BIP,
6) zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w BZP, a w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia UOPWE,
7) prowadzenie rejestru dla zamówień poniżej 30 000 euro,
8) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych,
9) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,
 2. występowanie do przedsiębiorców (sprzedawców) w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
 3. współdziałanie z miejscowo właściwymi delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, współdziałanie z organami inspekcji handlowej, z organizacjami konsumenckimi,
 4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Audytor Wewnętrzny

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka,
 2. przeprowadznie zadań audytowanych zgodnie z rocznym planem audytu wenętrznego oraz poza planem audytu na wniosek Starosty lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu ze Starostą,
 3. przedstawienie zaleceń służących wyeliminowaniu słabości kontroli zarzadczej lub usprawniających funkcjonowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
 4. sporządzanie sprawozdań z zadań zapewniających,
 5. monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadznie czynności sprawdzających,
 6. opracowanie rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wenętrznego,
 7. współpraca z audytorami, kontrolerami zewnętrznymi.

Kontroler Wewnętrzny

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) opracowanie rocznego planu kontroli wenętrznej,
2) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz Starostwie wg procedury określonej w Regulaminie kontroli finansowej,
3) wykonywanie doraźnych czynności kontrolnych zlecanych przez Starostę,
4) formułowanie w oparciu o ustalenia kontroli wystąpień pokontrolnych,
5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych za rok poprzedni.

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawienie, co najmniej raz w roku. okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
4) udział w opracowywaniu planów, modernizacji i rozwoju zakładu pracy.
5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji.
6) zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
7) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie corocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
11) opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
12) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
13) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
14) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
15) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
16) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
17) prowadzenie gospodarki (dokonywanie zakupów, prowadzenie rejestrów, przydział) odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków higieniczno - sanitarnych oraz profilaktycznych posiłków i napojów dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
18) prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach Starostwa,
19) prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Starostwa i osób odbywających staż lub praktykę,
20) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących szkoleń wymienionych w pkt 19,
21) przeprowadzanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Starostwa,
22) ustalanie okoliczności wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
23) ustalanie okoliczności wypadków osób odbywających staż lub praktykę w Starostwie.

Geodeta Powiatowy

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) ewidencji gruntów i budynków,
b) geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu,
c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 — 1:5000,
3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000,
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości,
5) zakładanie osnów szczegółowych,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
8) gospodarowanie środkami finansowymi dotacji z zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Archiwista zakładowy

Zobacz zadania

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. przejmowanie dokumentacji:

  a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,

  b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego,

  c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,

  d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD,

 2. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 3. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 4. porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
 5. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 6. wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 7. przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
 8. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 9. przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 11. doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności