Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktywny Samorząd

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W MODULE I i II PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Logo PFRON

W związku z prowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy o:

 1. Skróceniu terminu przyjmowania wniosków w Module I do dnia 30 SIERPNIA.
  Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku, Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

  Termin przyjmowania wniosków w przypadku Modułu II upływa w dniu 30 września
 2. Możliwości refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania:
  • w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku

   Refundacja kosztów poniesionych przez osobę niepełnosprawną przed zawarciem umowy w module I może dotyczyć następujących zadań : Obszar A Zadanie nr2, Obszar C Zadanie nr 2 i nr 4, Obszar D oraz kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej u eksperta (Obszar C Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4)
  • w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia

   Refundacja kosztów poniesionych przed zawarciem umowy w module II może dotyczy kosztów opłaty za naukę (czesne), który dotyczą aktualnego roku szkolnego lub akademickiego. Zatem studenci, którzy przykładowo opłacili studia jednorazowo „z góry” w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, których płatność przypadała w 2013 roku – mogą ubiega się o zwrot poniesionych kosztów czesnego.

   Jeśli umowa dofinansowania została już zawarta ( w zakresie kosztów czesnego poniesionych po dniu 1 stycznia 2014) dopuszczalne jest aneksowanie umowy dofinansowania i refundacja kosztów czesnego dotyczących bieżącego roku akademickiego, ale poniesionych w 2013 roku ( o ile Realizator programu posiada środki finansowe PFRON przeznaczone na realizacje programu).

   Fundusz ani Realizator programu ( samorząd powiatowy) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów będzie rozpatrzony pozytywnie. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w ramach limitu środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizacje programu.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

Starostwo Powiatowe w Prudniku uprzejmie informuje, iż od dnia 3 marca 2014r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

03.03.2014 Rozpoczęcie przyjmowania wniosków Moduł I i Moduł II
30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II-aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach Modułu II aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach Modułu I i Modułu II
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w:

 • Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik - Biuro Podawcze
 • Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 55a,48-200 Prudnik

Osoby do kontaktu:

Starostwo Powiatowe w Prudniku- Moduł I Obszar C Zadanie 3 i 4 oraz Moduł II

 • Elżbieta Krzesińska
  Gmach główny, parter-biuro podawcze
  tel.: 77 438 17 00
  Kontaktowy e-mail:
 • Aleksandra Grzech
  Gmach główny, piętro II, pokój 208
  tel.: 77 438 17 28
  Kontaktowy e-mail:
 • Agnieszka Zagórska
  Gmach główny, piętro II, pokój 203
  tel.: 77 438 17 23
  Kontaktowy e-mail:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Moduł I obszar A, B, C zadanie 1 i 2 oraz obszar D

 • Kamil Chodnik
  II piętro
  Tel.77 4369125 wew. 28
  Kontaktowy e-mail:
 • mgr Anna Sękowska
  II piętro
  Tel.77 4369125 wew. 27
  Kontaktowy e-mail ;

CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" – KIERUNKI 2014

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar - A: likwidacja bariery transportowej :

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • 5.000 zł - udział własny - 15%,
  • okres karencji - 3 lata,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu.
 2. Zadanie 2 : Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
  • 2.100 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  • pozostałe koszty - 600 zł,
  • udział własny - 25%,
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B : likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • dla osoby niewidomej – 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
  • udział własny - 10 %,
  • okres karencji - 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie 2 : Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku - 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%,
  • udział własny - 0%,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C : likwidacja barier w poruszaniu się:

 1. Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - 7.000 zł (przy opinii eksperta - 20.000 zł) - udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 2. Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
  • o niepełnosprawności - 2.000 zł,
  • udział własny - 0%.
 3. Zadanie 3 : Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości
  • Po amputacji w zakresie:
  • ręki - 9.000 zł,
  • przedramienia - 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
  • udział własny - 10%,
  • okres karencji 3 lata,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 4. Zadanie 4 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
  • do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
  • udział własny - 10%,
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną - udział własny 15 %.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotycząca każdego półrocza 2014 roku wynosi :

 • dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł
 • dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
 • dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów
 • w przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

Program Aktywny Samorząd

Kierunki działań oraż warunki brzegowe

Wnioski do pobrania i oświadczenia

Oświadczenia

Zaświadczenia

Wnioski

Moduł I

Moduł II


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności