Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktywny Samorząd

Logo PFRON

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

Osoby do kontaktu:

Starostwo Powiatowe w Prudniku:

 • Katarzyna Benroth- Kurpiel
  Gmach główny, piętro I, pokój 106
  tel.: 77 438 17 06
  Kontaktowy e-mail:
 • Elżbieta Krzesińska
  Gmach główny, parter-biuro podawcze
  tel.: 77 438 17 00
  Kontaktowy e-mail:
 • Aleksandra Grzech
  Gmach główny, piętro II, pokój 208
  tel.: 77 438 17 28
  Kontaktowy e-mail:
 • Agnieszka Zagórska
  Gmach główny, piętro II, pokój 203
  tel.: 77 438 17 23
  Kontaktowy e-mail:

Dokumenty do pobrania

Załączniki

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

13.03.2015
Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)
30.03.2015
Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego
31.05.2015
Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2015 r.
30.09.2015
Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu
31.01.2016
Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2015 r.)
30.06.2016
Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Moduł I – likwidacja barier edukacyjnych, aktywizacja społeczna i zawodowa

Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kościuszki 55a, 48-200 Prudnik

Osoby do kontaktu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

 • Kamil Chodnik
  II piętro
  Tel.77 4369125 wew. 28
  Kontaktowy e-mail:
 • mgr Anna Sękowska
  II piętro
  Tel.77 4369125 wew. 27
  Kontaktowy e-mail ;

Dokumenty do pobrania

Oświadczenia

Wnioski

Zaświadczenia

Dokumenty programowe

 • Pobierz: Aktywny Samorząd 2015
 • Pobierz: Zasady PFRON
 • Zmiany

  Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

  UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU oraz STUDENCI - moduł II

  Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem:

  http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2624,Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazu.html

  W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

  Zakres wprowadzonych zmian:

  • wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (700 zł – zmiana w ust. 8 pkt 1), ,
  • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24), ,
  • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
   • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo
   • z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł[1],
  • wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się:
   • dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12,
   • w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12, ,
   • ,
  • zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a), ,
  • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b, ,
  • wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), ,
  • wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,
  • z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:
   • wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a),
   • w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.
  • Aktywny samorząd 2014

  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: NPP
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności