Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XL Sesja Rady Powiatu

Przedstawiamy porządek XL Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 marca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XL SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. Otwarcie XL sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.02.2021 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 308)
  druk nr 308.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 309)
  druk nr 309.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" (druk nr 310)
  druk nr 310.pdf
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. (druk nr 311)
  druk nr 311.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 312)
  druk nr 312.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk nr 313)
  druk nr 313.pdf
  Program rozwoju pieczy zastępczej 2021-2023 po konsultacjach społecznych.pdf
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 314)
  druk nr 314.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 315)
  druk nr 315.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. (druk nr 316)
  druk nr 316.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk
  nr 317)
  druk nr 317.pdf
 17. Podjęcie uchwały udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 318)
  druk nr 318.pdf
 18. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 319)
  druk nr 319.pdf
 19. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r.
  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji.pdf
 20. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.
  KP PSP Prudnik INFORMACJA K_ta na radę powiatu za rok 2020.pdf
 21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf
 22. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2020 r.
 23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 24. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Piątek, 19 Marca 2021r. Godzina: 14:12. Wejść: 580.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności