Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

XL Sesja Rady Powiatu

Przedstawiamy porządek XL Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 marca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XL SESJĘ RADY POWIATU

 

  1. Otwarcie XL sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
  2. Odtworzenie hymnu państwowego.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.02.2021 r.
  5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
  6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 308)
    druk nr 308.pdf
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 309)
    druk nr 309.pdf
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" (druk nr 310)
    druk nr 310.pdf
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. (druk nr 311)
    druk nr 311.pdf
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 312)
    druk nr 312.pdf
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk nr 313)
    druk nr 313.pdf
    Program rozwoju pieczy zastępczej 2021-2023 po konsultacjach społecznych.pdf
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 314)
    druk nr 314.pdf
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 315)
    druk nr 315.pdf
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. (druk nr 316)
    druk nr 316.pdf
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk
    nr 317)
    druk nr 317.pdf
  17. Podjęcie uchwały udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 318)
    druk nr 318.pdf
  18. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 319)
    druk nr 319.pdf
  19. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r.
    Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji.pdf
  20. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.
    KP PSP Prudnik INFORMACJA K_ta na radę powiatu za rok 2020.pdf
  21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf
  22. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2020 r.
  23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
  24. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu w Prudniku.

Publikacja: Piątek, 19 Marca 2021r. Godzina: 14:12. Wejść: 649.

Wróć do przeglądania aktualności.


  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: NPP
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Rozkłady jazdy
  • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności