Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Partnerstwo Nyskie


Baner projektu Partnerstwo Nyskie

Projekt PARTNERSTWO NYSKIE 2020

 1. Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
 2. Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.
 3. Całkowita wartość projektu 2.669.830,28 zł
 4. Dofinansowanie 85% 2.269.355,74 zł
 5. Wkład własny 15% 400.474,54 zł
 6. Koszt projektu przypadający na Partnera to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.
 7. W dniu 25.03.2013r. podpisano Umowę Partnerstwa.
 8. W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce.

Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:
Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego

Partnerstwo Nyskie – grupa na tle województwa
Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa
Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa
 1. Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.
 2. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.
  • Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
  • Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
  • Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
  • Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
 3. z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.
 4. Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - utworzono zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów ma swojego przedstawiciela.
 5. Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera. Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów.
 6. Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:
  • wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
  • wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
  • wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
  • propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZP: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67071&rok=2014-03-28

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=5d42ae7d39986246f08209f55f46192c&ver=1#menuscroll

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ.

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=0f37b28a720294bdcaed784590b7d97c&ver=1#menuscroll

Ponowne ogłoszenie o przetargu

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Linki do stron :

2014-06-30 Informacja o przetargu: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=dae41fb45d344cae5751e2aa1f84fa19&ver=3#menuscroll

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych - CZĘŚĆ 2

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=6e35e0eb454e69d9c4448700758298dc&ver=1#menuscroll

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie Strategii OF „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

Lp. Strategia Data składania ofert, godzina Link do ogłoszeniia i SIWZ opublikowanego
przez Zamawiającego na stronie www
Link do ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej
1 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 21 sierpnia 2014r. 10:00 http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=
cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=
4dc7aa86a5108501fff13e666b638daa&ver=1#menuscroll
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236873-2014:TEXT:PL:HTML
2 Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 21 sierpnia 2014r. 10:00 http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=
cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=
48a9c0a4a6fc65dab0b010537c8ba1c9&ver=1#menuscroll
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236652-2014:TEXT:PL:HTML
3 Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 21 sierpnia 2014r. 10:00 http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=
cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=
fc7bbd052e7a0c5422a117efe86d2d36&ver=1#menuscroll
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236523-2014:TEXT:PL:HTML
4 Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 21 sierpnia 2014r. 10:00 http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=
cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=
d7c860a16881c0c4c42b149e08486337&ver=1#menuscroll
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236842-2014:TEXT:PL:HTML

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 1,2,4,5,7,8,9 

oraz 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 3 i 6 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik : Zawiadomienia o wyborze-promocja PN2020

oraz link do strony, na której zamieszczone są wyniki postępowania 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=d6ec79fdf2d5a009c6962a6ca66a78b1&arch=&ver=2#menuscroll

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamóienia publicznego pn.:

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020,
- dla dwóch części - dla których uprzednio postępowanie zostało unieważnione

Ponizej link do strony www na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i SWIZ:

- strona www zamawiającego

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9567417b82a69680df818670adabc8e3&ver=1#menuscroll

- biuletyn uzp

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138775&rok=2014-06-27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja na temat majowych spotkań w ramach strategii ogólnej rynku pracy i rozwoju społecznego - Partnerstwo Nysie 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt Partnerstwo Nyskie 2020   realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych  

Prelecje (wykłady) – Prudnik   

Termin składania ofert  upływa w dniu 30 czerwca 2015r.  o godzinie 12:00. 

Więcej informacji: http://bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=f097683a55ec949fb709f0661af5d370&ver=1

Uchwały Rady Powiatu dotyczące Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

http://bip.powiatprudnicki.pl/1193/1632/uchwaly-rady-powiatu-v-kadencji-2014-2018.html


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: NPP
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Fundusz Dróg Samorządowych
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności